[text]
Täna on

Viljandi Pärimusmuusika Aidas toimuvad Regilaulu luukambrid, kus oma ala asjatundjad uurivad koos huvilistega ajalooliste salvestiste abil regilaulu olemust ja õpivad seeläbi regilaulu paremini laulma. Õpetamas on Veljo Tormis, Meelika Hainsoo, Celia Roose, Lauri Õunapuu, Anu Taul jt.

Kursus toimub kolmes jaos: 26.-28.09., 24.-26.10. ja 21.- 23.11. Reedeti toimub kursus kell 15.00-18.00, laupäeviti kell 10.00-17.00 ning pyhapäeviti kell 10.00-16.00.

Kuna ryhmade suurus on piiratud 20 inimesega, tuleb ennast osalemiseks eelnevalt kindlasti kirja panna sellel lehekyljel

Kursus maksab 3x400 krooni, korraga makstes 1000 krooni. Tasumine ylekandega enne kursuse algust: aveldusarve 10220008039018 SEB pangas. Makse saaja MTY Eesti Pärimusmuusika Keskus, selgitus "regilaulmise luukamber".

Veljo Tormis tutvustab Luukambrit:

“See kummaline nimetus "luukamber" pärineb koorilauljate žargoonist. Neil tähendab ta lauljate ykshaaval läbikuulamist, häälepartii yksipulgi kontrolli. Meil toimub asi ymberpööratult - meie valgustame läbi oma materjali, et yksipulgi tundma õppida regilaulu konstruktsiooni ja stiili. See on vajalik enne, kui hakata regilaulu abil suhtlema ja tundeid väljendama. Eks ole ka röntgenoloogi ylesanne haiguskolded avastada, et siis organismi tervendada. Arvan, et praeguses regilaulmise ja regilaulutöötlemise praktikas esineb mitmesuguseid teadmatusest tingitud tervisehäireid. On vaja tohterdamist!

Pärast regilaulu elementaarvormi omandamist on vaja tähelepanu pöörata mitmele stiiliomadusele, mis senises yldteoorias on tähelepanu alt välja jäänud. Olen oma senistes sellealastes loengutes sõelunud välja mõned tähtsamad valdkonnad. Nimetan neid vaid, syvenemata siin neisse põhjalikumalt. Kõigepealt - hingamine ja fraseerimine nii soleerival kui kollektiivsel regilaulmisel. Teiseks - rytmiline korrastatus nii skandeerival kui sõnarõhulisel laulmisel. Edasi - silbisisene foneetika, silbi tugivokaalile toetuv laulmine. Olulisel kohal on regilaulu tunnetamine suulise kultuurina, laulmine mitte noodi ja kirjapildi järgi, samuti mitte kõnerytmi kultiveerimine.

Kõiki regilaulmise erijooni ja stiilitunnuseid tuleb tundma õppida elava traditsiooni (ajalooliste salvestuste) kaudu. Luukambri eesmärgiks olgu salvestuste oskuslik kuulamine ja sealt olulise eristamine.”