[text]
Täna on

Elleri Kalle, Eesti piirkundliisi ja veidembyisikiili ytisyse asõ-edemiis

t_KalleEller.gifEestihn kaits väikuid kiili joba mitu aastakka Eesti piirkundliisi ja veidembyisikiili ytisys. Mi ytisysehn om ytesä kiilt (õnnõ neo, kiä omma mi maal vanõmba ku sada aastakka): s’aksa, roodsi, vinne, juudi (jiddish), tsigandi (mustlaisi), soomõ, tatari, võro ni seto kiil. Ytisys käy sõs EBLUL-i (European Bureau of Lesser Used Languages) hulka, ytehn tõisi Õuruupa maiõ samatsidõ ytisyisiga.

Eesti oll’ tõnõ maa peräst Poolat inneskidsehn ny. sotsialismileerihn, kohn sääne ytisys är tetti.

Edimält meid võeta õs liikmõs, vinne riigi lobby tyyt’ kõvva vasta. Aastaga peräst sai EBLUL vahtsõ presidendi, Iiri naistõrahva Neasa ni Chinnede, keä om ka parhilla ja sõs pässimi liikmõs.

EBLUL om egäl puul õnnõ põlitsidõ kiili iist vällähn, sinnä käy ei S’aksamaa tyrkläse, Prantsusmaa araabiakeelidse vai Britannia India verd inemise.

Sõs om meelega mõista, et mi ytisyste käy õnnõ vinne vanausoliisi selts, selle et nimä omma põlidsõ, egäsugumadsõ soveti-aol mi maalõ tulnuisi seldsi olõ õi põlidsõ.

Suur jago s’aksa seldsist omma niidayldä volgas’akslasõ, seldsi juht om kylh vere ni synny poolõst baltis’aks. Ruutslaisist omma ytisysehn ranniruutslasõ.

Õuruupa maa saa panda jorro ytstõsõ kõrva tuudperi, kas sääl omma as’a veidembyisi jaos parõmba vai halvõmba.

Yte otsa pääl olõs sõs Holland ni õkva timä kõrval Ytidse Kuningriigi vai Britannia.

Eesti jääs tsipa kehvembä poolõ sisse, ku taa joro jaada poolõs. Sõs kongi tulõ tyhi kotus ja sõs om Prantsusmaa ja sõs olõs pikk tyhi maa ni perämine tõsõhn otsahn om Kreeka.

Poolamaal Gdunskihn näimi Kreeka kodanikku makõdoonlast, kiä oll’ vahjepääl vangihn istnu uma keele as’a aamisõ iist.

Kiäki õigõlõ tiiä ai, ku pall’o om Kreekahn veidembyisi kiili ja näide kõnõlõjit. Uskmalda asi, ku viil mõtõlda, et piäs olõma Õuruupa kultuuri synnykotus vai midägi säänest.

Hollandihn vai õigõmb olõs yldä Madalil mail om kõgõ tähtsämb veidembys friisi. Näidel om kah uma provints, Vriesland. Seo om pikkä aigu olnu sammu piirega, mitte niida nigu Võromaad om kõgõ tykyviisi lõigut.

Sääl Vrieslandihn sõs om friisi keelel sama õigusõ ku hollandi keelel ja õga ammõtnik piät mõistma friisi keelehn ass’u aia ku inemine taht tuuhn keelehn taad tetä.

Omgi sõs niida, et suurõmb jago koolilatsi mõist kõnõlda friisi kiilt ja egä nelläs mõist kirota. Asi paranõs kõik aig.

Sammamuudu om viimädse paarikymne aastaga as’a kõvva parõmbas länny
Kõmrimaal vai tõsõ nimega Wales.

Ku sääl õkva pääle sõa mõist’ kõmri kiilt õga nelläs, sõs põra om koolilatsi seähn joba õga tõnõ keelemõistja.

Kõmrimaa esi om kah tsipa nigu riigi muudu, riigipää vai Kõmrimaa valdjas om aastasatu olnu pall’alt Inglyse avvujäre perijä avvunimi. Prince of Wales.

Parhilla om seo miis Charles ja timä om võtnu vaivas ni är opnu kõmri keele ja ku Kõmrimaa parlament yle hulga ao jälki valiti ja edimäne istang alost’, sõs Charles pidi kõmri keelehn kõnnõ.

Om nätä, et taa miis avvustas maad ja rahvast ja olõ õi riigipää õnnõ nime poolõst. No kylh sõs rahvas avvustas tedä kah.

Nyyt viil paar sõnna tuust, et miä naa piirkundlidsõ (regional) keele omma.

Päämädselt om tegemist säändside kiiliga, kohn kiil om olõmahn, a rahvas rehkendäs hindä tõsõ rahva osas.

Niida omma põh’apoolinõ S’aksamaa, sääl eläjä inemise omma hindä teedä õks s’akslasõ, a kõnõlõsõ tõist kiilt, alambs’aksa vai matals’aksa kiilt.

Võrokõisiga oma õkva sama jutt: pia kõik arvasõ hindä iistläses, a samal aol võrokõsõs kah. Poola riik om tunnistanu kass’õõbi keele niidasamma piirkundlisõs.

Ku õnnõ koolihn om kiil ni raamatit trykytäs ja ku viil raadio ni televisiuun kah keelehn olõmahn omma, sõs või taa piirkundlidsõ keele nimega leppy kylh.

Pilt: Auli Kytt

Uma Leht