[text]
Täna on

Perimüsmuusiku minevaasta võro keele nädäli lõpupidol. 
  
3.–8. märdikuu pääväni peetäs vanal Võromaal kolmandat võro keele nädälit. Võro instituut kõrraldas sis mitmit ettevõtmiisi nii koolilatsilõ ku ka tõisilõ uma keele huviliidsilõ, kirotas Uma Leht.

«Timahava mõtlõmi pall’o koolilatsi pääle,» ütel’ võro keele nädäli kõrraldaja Laube Kadri Võro instituudist. «Inämb ettevõtmiisi tulõ vana Võromaa koolõn, kon ei opata võro kiilt, et ka noidõ kuulõ latsõ saasi teedüst uma kihlkunna ja vana Võromaa kotsilõ.»

Egä aastak om võro keele nädäli aigu tettü vana Võromaa ja ka Setomaa 8. ja 11. klassi opilaisilõ uma keele ja kultuuri tundmisõ võistlust «Ütski tark ei sata taivast».

Timahava tulõ võistlus edimäst kõrda olümpiaadivormin. «Ku inne olõmi saatnu küsümüse koolõlõ kätte, sis seo kõrd oodami egäst koolist paari 8. ja 11. klassi opilast Võro liina võistlusõlõ,» selet’ Laube Kadri. Võistlus tulõ puulpäävä, 8. märdikuu pääväl ja tuuga lõpõs ka võro keele nätäl.

Huvilidsõ saava hindäst võistlusõ jaos teedä anda nikani ku 31. rehekuu pääväni. Teedä või anda nii oppaja ku ka lats esi. Võistlusõ kotsilõ saa teedüst Internetist www.wi.ee päält.

«Kutsumi kõiki võro keele nädäli aigu kõnõlõma uman keelen: koolin, koton, tüü man, poodin, tohtrõ man ja muial!» härgütäs Laube Kadri ja kuts uma keele sõpru terve perrega 7. märdikuu pääväl kell 19 Vana-Koiola kultuurimajja suurõlõ esäpäävä tiatri-, laulu- ja tandsuõdakulõ.

Võro keele nädäli täpne kava om tulõvadsõn Uman Lehen.


Uma Leht