[text]
Täna on

t_TartuPlaka21xi05.gifKolmapäävä, 5. märtekuu pääväl kell 18 tetäs Tarton Toomel TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõn vallalõ pildinäütüs "Maavalla luuduslidsõq pühäqpaigaq".

Näütüs om tsill'okõnõ tiijuht ummi süvembide juuri mano. Vällä om pant 35 fotot, miä üten allkirjoga tutvustasõq hiisi ja tõisi aoluuliidsi luudusliidsi pühhikotussit, naidõ kotsilõ käüvät perimüst ja kumbit ni naidõ hoitmisõ man ettetulõvit murrit.

Hiieq, pühäq kiviq, lätteq, ristipuuq ja tõõsõq aoluulidsõq luuduslidsõq pühäqpaigaq ommaq üteliidsi maarahva vaimlidsõ ku ka as'alidsõ põliselmä (kultuuri) hoitjaq. Naidõga om tihtsämbähe köüdet mi rahvuslinõ hindätiidmine, mi juurõq. Kuiki ilma luudusligõ pühäpaigolda olõssi-i mi põlisrahvas, tiiä ei eestläseq hiisist ja naidõ mano käüvist kumbist kuiki pall'o. Tuu jaos, et edevanõmbidõ vanna perändüst parõmbahe hoitaq, om vajja tuud jälki vahtsõst tundma oppiq.

Näütüse pidoligu vallalõtegemise aigo saa kuuldaq Sarve Õie rahvalaulu ni kõnõlõs võro keele ja elmä edesiviijä Elleri Kalle.

Fotoq ommaq tennüq Küti Auli, Kaasigu Ahto ja Raudoja Ahto. Allkiräq pand' kokko Kaasigu Ahto. Näütüse sääd' kokko Liivi Elo Maavalla kuast.

Fotonäütüs om innemb välän olnuq Talliina Liinahallin, Talliinan Rock Cafen, Rocca al Mare koolin, Kuressaare Kultuurikeskusõn, Talliina Heleni koolin ja Võro Muusigakoolin.

Pühhipaiko pildinäütüs om vallalõ 05.11.- 31.12. E - R kell 10 - 16 TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõn Tarton Toomõmäel Lossi 38 (vana anatoomikum).

Sisse päses ilma massulda.

 


Pyhapaikade näitus TÜ Lõuna-Eesti keele ja kultuuriuuringute keskuses

Kolmapäeval, 5. kooljakuud kl 18 avatakse Tartus Toomel TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuses pildinäitus "Maavalla looduslikud pyhapaigad".

Näitus on väike teejuht oma sygavamate juurte juurde. Välja on pandud 35 fotot, mis koos allkirjadega tutvustavad hiisi ja teisi ajaloolisi
looduslikke pyhapaiku, nendega seotud pärimust, tavasid ja pyhapaikade hoidmisega seotud muresid.

Hiied, pyhad kivid, allikad, ristipuud ja teised ajaloolised looduslikud pyhapaigad on korraga maarahva vaimse ja asise põliselma (kultuuri)
hoidjad. Nendega on kõige vahetumalt seotud meie rahvuslik eneseteadvus, meie juured. Kuigi ilma looduslike pyhapaikadeta poleks me põlisrahvas, ei tea eestlased hiitest ja nendega seotud tavadest kuigi palju. Et esivanemate iidset pärandit paremini hoida, on vaja seda taas tundma õppida.

Näituse pidulikul avamisel kõlab Sarve Õie rahvalaul ja kõneleb võro keele ja elma edendaja Kalle Eller.

Fotod on teinud Auli Kytt, Ahto Kaasik ja Ahto Raudoja. Allkirjad koostas Ahto Kaasik. Näituse seadis kokku Elo Liiv Maavalla kojast.

Fotonäitus on varem väljas olnud Tallinna Linnahallis, Tallinnas Rock Cafes, Rocca al Mare koolis, Kuressaare Kultuurikeskuses, Tallinna Heleni koolis ja Võru Muusikakoolis.

Pyhapaikade pildinäitus on avatud 05.11. - 31.12. E - R kell 10 - 16 TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuses Tartus Toomemäel Lossi 38 (vana anatoomikum).

Sissepääs tasuta.