[text]
Täna on

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatuse ja Hõimurahvaste Programmi Nõukogu yhiskoosolekul võeti vastu pöördumine, milles taunitakse Vabariigi Valitsuse kavatsust vähendada põhikooli- ja gymnaasiumiseadusega eesti keele ja kirjanduse tundide arvu.

Pöördumises seisab:

Käesoleva aasta 22. jaanuaril esitas Vabariigi Valitsus Riigikogule menetlemiseks põhikooli-ja gymnaasiumiseaduse eelnõu, mille § 29 lõike 5 punkt 3 sätestab, et kõigile õpilastele yhtse kohustusliku õppe maht eesti keeles ja kirjanduses on kokku 9 kursust, sellest eesti keelt 4 ja kirjandust 5 kursust. Seega väheneb eesti keele õppimise maht 70 ja kirjanduse õppimise maht 35 tunni võrra, kokku 105 tunni võrra.

Selline tegutsemine on koosolekust osavõtjate meelest vastuolus Eesti Vabariigi Põhiseadusega, mis sätestab preambulis, et riik „peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade”. „Eesti keele arendamise strateegia (2004-2010)", mis on heaks kiidetud Vabariigi Valitsuses 5. augustil 2004, tõdeb, et yldhariduskooli lõpetajate kirjakeeleoskus vajab parandamist ja pystitab ylesande tõhustada eesti keele õpetamist, et tagada keele kõigi osaoskuste omandamine.

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse ja Hõimurahvaste Programmi tegevuse yheks prioriteediks on kaasa aidata uurali põlisrahvaste keelte kasutussfääri laiendamisele, sh neis keeltes antava hariduse edendamisele, sest ainult sel tingimusel on võimalik vältida nende rahvaste assimileerumist. Riigikogus menetluses olev põhikooli- ja gymnaasiumiseaduse eelnõu annab aga meie hõimurahvastele väära signaali emakeele õpetuse tähtsusest.

Koosolekust osavõtjate veendumuse järgi on emakeele-ja kirjandustundide vähendamine vastuolus eesti rahvuskultuuri jätkusuutliku arengu taotlusega.