[text]
Täna on

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) jätkab pärandkultuuri inventeerimist koos Läti riigimetsa haldajate ja Põhja-Vidzeme biosfääri kaitseala valitsejaga. Möödunud nädalal kinnitas Eesti-Läti piiriylese koostöökava seirekomitee rahalise toetuse projektile, mille peamisteks eesmärkideks on kaardistada yhtsel metoodikal Lõuna-Eesti maakondade ja Läti põhjapoolsete piirkondade pärandkultuur, et seda paremini teadvustada ja hoida, kirjutas bioneer.ee.

RMK projektijuhi Vaike Pommeri sõnul on Eestil ja Lätil suhteliselt sarnane kultuuriruum, kõrge metsasus ja metsanduse suur osatähtsus piirkonna majanduses ja ettevõtluses. ”Nii Eestil kui Lätil on probleem yha suureneva linnastumise ja maaelu hääbumisega, mis tähendab omakorda kohapealse kogukonna vähenemist ja koos sellega teadmiste hääbumist kohalikest lugudest, legendidest, loodus- ja kultuuriväärtustest ehk mittekaitstavast pärandkultuurist,” selgitas Vaike Pommer.

Etnograafid ja arheoloogid on uurinud elma olemust, kalmeid ja asulakohti, kuid rahva igapäevase eluku märkide kaardistamise ja teadvustamisega ei ole siiani ei Lätis ega ka Eestis palju tegeletud, kuna tänaseni on antud vallas tegevus hõlmanud vaid Harju-, Järva-, Lääne- ja Raplamaad. ”Praktika näitab, et pärandkultuuri objektid on kaitsmata just teadmatusest tuleneva hävimise suhtes,” lisas Vaike Pommer.

Esimese sammuna hakatakse otsima inventeerijaid. Projekti tutvustavad teabepäevad toimuvad Võru Maavalitsuse III korruse saalis kolmapäeval, 18. urbekuud algusega kell 10 ja Valga Maavalitsuse saalis 18. urbekuud algusega kell 15. Oodatud on kõik, kes Eesti elmapärandi säilitamisel kaasa lyya tahavad.

Projekti eesmärk lähtub INTERREG IVA Eesti-Läti programmi meetmest soodustada piirialade omavahelist sidusust ja vastab programmi keskkonnakaitse eesmärkidele. Tulemusena tõuseb omavalitsuste, turismiettevõtjate, metsaomanike ja avalikkuse teadlikkus säästva ning mitmekylgse metsakasutuse võimalustest, kuna projekti käigus plaanitakse välja töötada koolitusprogramm, juhendmaterjalid ja läbi viia yhiskoolitused ettevõtjatele, metsaomanikele ning metsaomanike yhenduste liikmetele.

Pärandkultuuri inventeerimise projekti kogumaht on ligi 15 miljonit krooni, millest 85% katab Euroopa Regionaalarengu Fond ning 15% panustavad Läti ja Eesti. Projekt hõlmab Eestis Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakonda ning Lätis Limbaži, Valmiera, Valka ja Alūksne piirkondi.

Uute koostööliste leidmiseks tutvustas RMK 2007. aasta suvel nii Läti kui Leedu metsandusringkondadele ja turismiettevõtjatele oma pärandkultuurialaseid tegemisi. Eesti-Läti koostööprojekti idee syndis möödunud aasta mahlakuus toimunud konverentsi käigus, kus otsustati, et pärandelmainventeerimine Eestis kasutatava metoodikaga laieneb lisaks Lõuna-Eestile ka Lätti.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiylesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.


Bioneer