[text]
Täna on

Marjapunapäeval asutasid seitse maavarade heaperemeheliku kasutamise eest seisvat mittetulundusyhingu Tallinnas kodanikualgatuse korras yle-eestilise katusyhenduse MTÜ Eesti Maavarade Ühing.

Yhingu peamisteks eesmärkideks on Eesti maavarade säästliku kasutamise eest hea seista ning maavarade kasutamise poliitika kujundamises osaleda.

Yhendust ajendas looma ettevõtjate ja Keskkonnaministeeriumi yhine surve uute kaevanduste avamiseks.

Eesti Maavarade Ühingu asutajaliikme Airi Hallik-Konnula sõnul mängivad arendajad ja ministeerium kohalike inimestega malet, andes aga nende käsutusse malendite asemel kabenupud. Just sellisena toimib hetkel piltlikult öeldes seadusandlusega ette nähtud keskkonnamõjude hindamise tegevus enne kaevandama asumist. Yhing leiab, et täna on kohalike inimeste esindatus nende elu-olu otseselt puudutavates kysimustes ebapiisav ning kavatseb astuda samme olukorra parandamiseks.

„Meie eesmärk pole olla kategooriliselt arendustegevuse vastu, ytles yhingu asutaja ja juhatuse liige Helen Kooviste, vaid seista oma kogukonna huvide eest“

Yhing asub korraldama yle-eestilist teabevahetust seoses olemasolevate ja kavandatavate maavara kaevandamisaladega ning ootab liituma inimesi või yhendusi, kes on huvitatud heaperemeheliku maavarakasutuse osas kaasa rääkima. Samuti asub loodud yhing esindama kohaliku tasandi kysimustes riigi tasandil ja Euroopa Liidus.

Lisateavet yhingu juhatuse liikmetelt: Helen Kooviste: 5572784 ja Ave Märjama: 55522621.

Ehituslubjakivi aktiivset tarbevaru* jätkub Eestis vähemalt 40 aastaks, aktiivset turba tarbevaru 240 aastaks. Arvestus on tehtud 2008 aasta alguseni kinnitatud varudega ning 2007 aasta kaevandamismahtude järgi ning sealhulgas on arvestatud nii sisenõudluse rahuldamiseks kui eksporditavat maavara.

MTÜ Eesti Maavarade Ühing asutajaliikmed: Lüganuse Küla Selts, Keskkonnakaitse Ühing, Pikavere Küla Selts, Seltsing Roheline Urvaste, Audevälja Arenduskeskus,  Väikesaarte Selts Vesiru, Nabala Keskkonnakaitse Ühing.

*- Aktiivvaru on maavara kogus, mida saab kohe takistusteta kasutusele võtta.