[text]
Täna on

XXI KAIKA SUVÕYLIKUUL ORAVIL Vahtsõliina kihlkunnah

7.-9. põimukuu pääväl 2009. aastagal

RIIDI, 7. põimukuu päiv

11.00 sõit Võro keriguplatsi päält Oravile suvõylikoolirahva buss

MASU-ao bussisõit Võrolt Oravile om nika ku 10 aastagat vannolõ latsilõ ilma rahalda, tõisilõ raha iist. Pileti hind om 30 krooni ja pallõmi bussisõidusoovist joba varra tiidä anda' (Kai Laanemaa 52422025), selle et bussin om õnnõ 18 kotust.

12.00 tulõ Põlvast liinibuss ja tuu om Oravil 13.20

Põlva bussi piletihind om 31 krooni.

10.24 tulõ Tarto jaamast Oravile rong, miä jõud Oravile 11.48.

Tarto rongi piletihind om 44 krooni.

Raudtiijaamast om Orava koolini viil 4 km. Ku kinkalgi om murõt raudtiijaamast Oravile saamisõga, andku tuust kõrraldajilõ varra teedä!

13.00 Lõunasyyk

Kooli sööklah.

14.00 Suvõylikooli vallalõtegemine.

Orava koolimaja iih.

Suvõylikuul juhatadas sisse, kõnõldas kavast, tegemiisist, näytyisist ja elost-olost, teretyssõna' ytlese' Võro Seltsi ja Orava valla inemise', niisamatõ XXI Kaika suvõylikooli rektor Urmas Klaas, kinkalõ pantas kaala ka vahtsõnõ suvõylikooli rektori kett.

Suvõylikooli loengu':

Kooli aulah.

15.00 Orava seltsi- ja kultuurielo, seo kandi aoluu perräkaehus. Kõnõlõs Helve Lybeck.

16.00 Kooli muusõumi- ja kodoluutarõ kaeminõ yteh Helve Lybeckiga.

16.30 Vahtsõliina kihlkunna keelest. Kõnõlõs Jyvä Sullõv.

17.00 Orava kandi kotusõnime' ja Orava nimi õgadumeresoomõ keelih. Kõnõlõs Evar Saar.

18.00 Orava kylä Tsiberih. Kõnõlõs Anu Korb.

19.00 Õdagusyyk

Kooli sööklah.

20.00 Iloõdak

Kultuurimajah.

Suvõylikooliliisi teretäse' Orava rahvakultuuri tegijä': latsõ'-rahvamuusigu', rahvatandsja', kirämehe' ja -naase'. Tandsimi seltskunnatandsõ ja mängimi tsõõrimängõ.

22.00 Filmiõdak

Kooli aulah.

Edimält kaias rahvusringhäälingu arhiivist peri Tallinfilmi ringvaadet Piusa kuupõst. Tõsõs om film "Pini hind", miä om tett Orava kandih ja minkalõ kõnõlõs mano filmi toimõndaja Silvi Jansons. Ku viil edesi om joudu filme kaia, saa valli, kas tahetas kaia' III kyläpillimiihi päävä vai I Uma Pido filmi.

Riidi, 7. põimukuu päiv LATSILÕ:

Latsikoolitust kõrraldas Maaja Glaser (telefon karmanih 53423437).

15.00.-18.00. Latsi opikäyk.

Buss opikäygile lätt vällä koolimaja mant.

Käymi Silmäviilätte man, kaemi Tudõrna raudtiitammi ja kääpit. Kaemi Piusa kuupit, teemi piätyse Vana-Kordo elopaigah ja Oravil Vabadussõa samba man. Piusa liivakaivandusõ mant võtami liiva puulpäävädse liivatryki tegemises.

 

XXI KAIKA SUVÕYLIKUUL ORAVIL Vahtsõliina kihlkunnah

7.-9. põimukuu pääväl 2009. aastagal


PUULPÄIV, 8. põimukuu päiv

07.00 Tsirgulaulu kullõmine Orava järve veereh.

Kokkosaaminõ ytidses järve viirde minekis kooli iih.

Kullõmist juhatas Urmas Kalla.

08.00 Hummogusyyk

Kooli sööklah.

09.00 Ytehkuuh laulmine.

Laulminõ om kooli võimla trepi pääl väläh.

Laulmist vidä Urmas Kalla.

Suvõylikooli loengu':

Kooli aulah.

09.30 Vahtsõliina kihlkunna vanõmbast aoluust arkeoloogia perrä. Kõnõlõs Arvis Kiristaja.

10.30 Vahtsõliina Liphartdi' ja Orava mõisa. Kõnõlõs Tiit Rosenberg.

11.30 Sovhoosiaig Oravil. Kõnõlõs Aivar Sulg.

12.00 Orava läbi sõa-aoluu. Kõnõlõs Leo Kunnas.

13.00 Lõunasyyk

Kooli sööklah.

14.00 Bussisõit Orava kanti pite.

Välläsõit kooli mant.

Bussireisil kõnõlõs Helve Lybeck. Kaemi Silmäviilätet ja Tudõrna raudtiitammi ni kääpit. Läämi Piusa kuupihe, teemi piätyse Vana-Kordo elopaigah, Oravil Vabadussõa samba man ja Pääväkeste kylän Karl Ast-Rumori kodokotusõ man. Käymi viil Põrguhavvah ja sis liigumi Rebäsmäe lätte ku Eesti yte ravvast rikkamba lätte mano.

18.00 Õdagusyyk

Kooli sööklah.

Pido-õdak:

Kultuurimajah. Sissepäsemine õdagulõ alatõn kooli-iäst 10 kruuni.

19.30 Krabi kylätiatri näytemäng "Umbele vigatse' pruudi' vol 2"

21.30 Simman pundiga "Anna minna"

Puulpäiv, 8. põimukuu päiv LATSILÕ:

Kooli man, vihmaga koolimajah. Latsikoolitust kõrraldas Maaja Glaser (telefon karmanih 53423437).

09.30 Liiva värmmine päälelõunadsõ liivatryky jaoss

10.30.-12.30. Matkamängu' ja tegemidse' luudust pite.

Alostus koolimaja mant.

14.00 Tutvassaamise mängu' ja hobõsõsõit.

15.00 Tyytarõ': liivatryky tegemine, koorõlahutamine, margapuuga kaaldmine ja muu sääne.

 

XXI KAIKA SUVÕYLIKUUL ORAVIL Vahtsõliina kihlkunnah

7.-9. põimukuu pääväl 2009. aastagal

PYHÄPÄIV, 9. põimukuu päiv

08.00 Hummogusyyk

Kooli sööklah.

09.00 Ytehkuuh laulmine.

Laulminõ om kooli võimla trepi pääl väläh.

Laulmist vidä Urve Järg.


Suvõylikooli loengu':

Kooli aulah.

09.30 Vana-Kordo Vivva päält ja timä kuulsa' kuulutusõ'. Kõnõlõsõ' Helve Lybeck, Nele Reimann-Truija ja Kristi Salve.

10.30 Oravilt peri lavastaja Paul Sepä perekunna lugu. Kõnõlõs Evar Saar.

11.00 Orava teievõrk ja raudtii. Kõnõlõs Mairo Rääsk.

11.30 Piusa jõgi, kala' ja veski' jõõ pääl. Kõnõlõs Rein Järvekylg.

12.00 Uuring „Midä oodõtas kultuurist võro keele- ja kultuuriruumih?“ Kõnõlõsõ' Nele Reimann-Truija ja Triinu Ojar.

12.30 Arotus võro keelest ja meelest.

Vaba arotusõ ja kõnõlõmisõ kotus egäleytele! Arotust vidä ja kõrda pidä Urmas Klaas.

13.15 Suvõylikooli lõpõtamine.

13.30 Lõunasyyk

Kooli sööklah.

Pyhäpäiv, 9. põimukuu päiv LATSILÕ:

Kooli man, vihmaga koolimajah. Latsikoolitust kõrraldas Maaja Glaser (telefon karmanih 53423437).

09.30 Muinasjututunn. Kõnõlõsõ' Silvi Jansons ja Triinu Ojar.

10.30 Viktoriinmäng

14.30 Nakkas suur kodosõitminõ

Ekstra suvõylikooli bussi tagasi Võrolõ vai Põlvahe ei lää'. Bussiga saa Võrolõ sõita Orava bussipiätysest kell 14.45 ja pilet mass 27 kruuni. Põlvahe saa liinibussiga kell 13.35 ja pilet mass 31 kruuni. Rong Tartuhe lätt Orava raudtiijaamast kell 15.48 ja pilet mass 44 krooni. Kiä taht autoga rongi pääle viimist, andku tuust kõrraldajilõ teedä'! Palvõ kõigilõ autoga olõjilõ: võtkõ' autolda suvõylikooliliisi kah pääle ku vähägi saati!

 

XXI KAIKA SUVÕYLIKUUL ORAVIL Vahtsõliina kihlkunnah

7.-9. põimukuu pääväl 2009. aastagal

MUU TEEDYS suvõylikooli kottalõ

Kaemist ja kullõmist

Suvõylikooli aol saa kaia' Eesti Genealoogia Seltsi kokko pantu Vahtsõliina kihlkunna sugupuie näytyst ja näytyst Võromaa kindakirjost.

Näytyse' omma' Orava kultuurimajah kaemisõs vallalõ:

Riidi, 7. põimukuu päiv: 15.00.-19.00.

Puulpäiv, 8. põimukuu päiv: 13.00.-18.00.

Pyhäpäiv, 9. põimukuu päiv: 10.00.-13.00.

Suvõylikooli aigu saa näytyisi silmada' ka pidoõdakidõ aigu, a mugavamb om õks tõisil aigõl.

Päält suvõylikooli saa näytyisi kaia' tyypäivilde 10.00.-16.00. Ku rahvamaja uss om kinni, tulõ pallõlda' vallalõtegemist vallavalitsusõst, miä om samah majah.

Orava põhikoolih om suvõylikooli aigu vallalõ kooli muuseumi- ja kodoluutarõ, paarih klassiruumih om nätä' ka eräle välläpanõk muusõumi matõrjaalõst teemade kaupa.

Vallalõolõki ao':

Riidi: 16.30.-17.00. ja 19.00.-20.00.

Puulpäiv: 13.00.-14.00. ja 18.00.-19.00.

Pyhäpäiv: 13.30.-14.30.

Syymise kõrraldus

Kiä taht suvõylikoolih syvvä', piät hindäst kindlähe pääkokalõ (Aile Mällo, tel 5138484, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) vai pääkõrraldajalõ (Kai Laanemaa 5242025, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) kõgõ ildampa 4. augusti õdagus tiidä' andma. Kiä inne suvõylikuuli hinnäst kirja pand, mass kolmõ päävä söögi iist 200 krooni 7 söögikõrra iist. Paigapääl tulõ kogo söögi iist massa joba 250 kruuni ja kõrraldaja' sõs syyki ei garanteeri' – ku jakkus, sõs jakkus. Yts söögikõrd paigapääl ostõn (ku jakkus) mass joba 45 kruuni. A Oravil om ka kats puuti, kost saa ytte ku tõist söögipoolist. Loengide aigu saa ka kooli sööklast kohvi ja tsäid osta, niisamatõ pidoõdagidõ aigu kultuurimajah.

Raamadu- ja teedyselett

Suvõylikooli aigu om koolimaja koridorin ussõ lähkyh vallalõ raamadu- ja infolett. Sääl saa hinnäst kirja panda', söögi iist massa, raamatit osta jne. Lett om vallalõ riidi 11.30.-19.30, puulpäävä 8.00.-18.30. ja pyhäpäävä 8.00.-14.00.

Elo ja olo

Mõistlik mõtõ om magamises uma telk yteh võtta. Kellel tuud olõ-õi vai kiä ei taha' telgih maada', tuu saa magamisekotusõ Orava koolih. Kimmähe piät yteh olõma uma' magamiserõiva' ja kimmähe ka uma madrats.

Ku vaia, sis tegevä kõrraldaja' suvõylikooli kavva ka muudatuisi – pääasi, et kõik olnu hää, illos ja põnnõv!

Täpsemb tiidmine seo aastaga suvõylikooli kottalõ:

Pääkõrraldaja Kai Laanemaa (egätsugu kysymise'), tel 5242025.

Rektor Urmas Klaas (suvõylikooli programm), tel 5135145.

Võro Seltsi VKKF esindäjä Triinu Ojar (egätsugu kysymise'), tel 53322153.


Allikas: Roheline Värav