[text]
Täna on

t_Venepaganad1.gifAvaldame kaks tõlkelugu, mis käsitlevad venelaste omausu arenguid Venemaal. Leidub yhendusi, mis koondavad vene loonausu järgijaid. Samas on ka mitmed rahvuslikud äärmusliikumised võtnud kasutusele omausulise sõnavara ja märgid ning õigustavad sellega oma yhiskonnavastaseid tegusid. Segadust kui palju.


Vene omausu taassynd on seotud rahvusluse kasvuga

Käesoleva aasta sydakuus vahistati Moskvas ryhm omausulisi (vanade slaavi jumalate austajad eelistavad nimetada oma usku omausuks, keeldudes kasutamast nende arust mitteslaavi sõna paganlus). Omausulised pyydsid lõhata pommi McDonaldsi restoranis. Nende arvel oli juba eelmise aasta 30.11. Nikolai Imetegija kirikus toime pandud pommiplahvatus. Samuti tapsid nad 06.12. mehe, keda pidasid suure habeme pärast õigeusu vaimulikuks. See ryhmitus mõrvas veel pealinnas mitmeid asiaatliku välimusega inimesi, kellest yhe surnukeha kõrvale jätsid ymbriku pealejoonistatud haakristi ja pealkirjaga: “See on sõda! Slaavi separatistid”.

Tänavu põimukuu hakul vahistati Moskva lähedal asuvas Zheleznodorozhnõi linnas omausuline ja Kudinovi kaubamaja peadirektor Anton Muhatshov. Moskva linnakohtu teatel kahtlustatakse teda äärmusliku rahvusliku ryhma Põhja vennaskond asutamises. Väidetavalt on vennaskonna eesmärgiks yhiskondliku korra muutmine vägivaldse ylestõusu teel. Samuti syydistatakse Muhatshovi selles, et ta on seotud yhiskonnavastast vägivalda õhutava võrgulehega “Suur mäng”.

Mainekat võrgulehte pidava Põhja vennaskonna tegevus keskendub kolmele suunale. Esiteks - Vene Venemaa vastu. See tähendab Vene piirkondade eraldumist Venemaa lagunemise tulemusena. Teiseks – relvastud enesekaitseryhmade loomine. Kolmandaks - omausu kuulutamine ja kristluse vastasus.

Mõned aastad tagasi algas äärmuslike rahvuslaste kiire lähenemine omausule. Kasutusele võeti vene rahvaelmas levinud haakristi märk. Samuti hakati tutvustama ylestõstetud sirutatud käega tervitust kui vana-vene kommet.

Allikas: Religioonide nädalaleht


Omausuline: Me ei ole rahvuslikud äärmuslased vaid pärimuse hoidjad!

t_Venepaganad2.gifEnamus omausulisi ei aja segi ustavust rahvapärimusele ja võõraviha.

Uskude nädalalehe kysimustele vastab rahvusvahelise yhiskondliku liikumise Paganlike traditsioonide ringi nõukogu liige Dmitri Gavrilov, kes on slaavi omausuliste hulgas tuntud kui Volhv Iggeld.

Viimasel ajal on ajakirjanduses ilmunud palju teateid uuspaganlike yhenduste, mis on seotud rahvuslike ja äärmuslike liikumistega, eestvedajate kinnipidamise kohta. Kas võib öelda, et kaasaegne vene uuspaganlus toitub natsionalistlikest meeleoludest?

Paganlik liikumine Venemaal pole kaugeltki yhetaoline. Neli suuremat loonausu järgijate yhendust, kes said kokkuleppele põimukuus 10221 (Paganlike traditsioonide ring, Slaavi yhendiste liit, Velesi ring, Shoron ez Slaven) teatasid, et mitte mingil juhul ei või lubada pyhapaikade ryystamist ja palverännukohtade ryvetamist, vaatamata nende austajate usulisele kuuluvusele. Näiteks hävitati äsja meie pyhapaik.

On olemas erinevad ryhmitused, kes vaid peidavad ennast paganluse maski all. Näiteks me ei saa lugeda paganateks inglingite-vanausuliste sekti. Täiesti võimalik, et mingid neofashistlikud noored inimesed nimetavad ennast omausulisteks; kuid see ei tähenda et nad seda tõesti on.

Mida Te arvate vene uuspagaluse vanimast tegelasest Dobroslavist, keda syyditatakse äärmuslike vaadete levitamises?

Dobroslavi raamatuid ma olen lugenud. Vaatamata kõigile tema äärmuslikele väljaytlemistele arvan, et talle mõeldakse palju juurde. Kuid tema arusaam paganlusest kui loona võlust on tõesti õige. Sealjuures pole tal liikumises sellist mõju nagu talle omistatakse.

Vladimir Istarhhovi raamatutest on suurem häda. Tema teoses “Vene jumalate löök” pole midagi paganlikku!

Siiski toonitan, et Paganlike traditsioonide ring ei jaga Dobroslavi äärmuslikke vaateid. Me suhtume austusega teistesse religioonidesse, kuigi ise paganlust religiooniks ei pea. See on laiem kui religioon, see on eriline, pärimuslik maailmavaade. Paganad järgivad põlist suhtumist loonasse kui elusolendisse. Me pyyame lähendada inimesi pärimuslikule mõtteviisile, mis on kõrvuti religioosse ja teadusliku mõtlemisega inimsoole omane, kusjuures yrgsem. Paganlust peab samuti määratlema kui esivanemate austamist ja neist mõnede jumalikustamist.

Kuid just need põhimõtted annavad äärmuslikele rahvuslastele alust pidada omausku vastujõuks yleilmlikule kristlusele.

Me ei ole äärmuslikud rahvuslased! Me oleme tavade hoidjad. Tõesti, me taastame rahvuslikku elma. Aga kes kaasaja Vene linnaelanikest tunneb vene elma? Me pyyame tagasi pöörduda meie algsete tavade juurde: keeles, kommetes, riietuses ja toidus. Ja isegi mitte puhtalt venelike vaid pigem yldslaavi. Ja muidugi otsime ja leiame indoeurooplastele yhiseid jooni.

Aga kas mitteslaavlane võib teie pidustustele tulla ja seal osaleda?

Muidugi võib. Paganliku traditsiooni ringis me tervitame kõiki loona-pärimuslikke vaateid, sõltumata sellest millisele rahvuslikule pärimusele nad ka ei kuuluks. Meie yhenduses on inimesi, kes usuvad vanakreeka või islandi jumalaid. Me suhtume austusega nende rahvuste ususse, kes elasid meie naabruses sel maal ja kelle järeltulijad järgivad oma kombeid. Näiteks on meie pidustustel osalenud soomeugri rahvaste esindajad: marid, karjala-soomlased. Nad ytlesid palveid omas keeles. Kahe aasta eest rajati Moskvas Kolomenskis Jakuutia Venemaaga yhendamise auks jakuudi pyhapaik. Meie, slaavi paganad käime seal koos ja toome ande, austame seda kohta ja loonavaime. Loona on yks. Jumalad ei tea neid piire, mis on välja mõelnud inimesed.

Millised on vene paganate seosed piiritaguste kristluseeelsete uskude järgijatega?

Me peame sidet kahe suurima rahvusvahelise omauusliste yhendusega. Yks on rahvusvaheline rahvuslike religioonide kongress (WCER) mida juhib professor Jonas Trinkunas Leedust. WCERi kuulub mitukymmend suurt yhendust kogu maailmast. Sinna kuuluvad näiteks hindud (Indias on yle 800 miljoni omausulise). Praegu käib Kreekas vana omausu taassynd. Jaapanlaste omausul shintol on budismiga võrdsed õigused.

Teine yhendus Pagan Federation International (PFI) on rajatud teistsugustel põhimõtetel. Ta yhendab mitte yhendusi ja ryhmi vaid liikmeid, mitut tuhandet eraisikut. Hiljuti kohtusin nende juhi, Morganaga. Ametlikult on registreeritud PFI keskused Suurbritannias ja Hollandis, aga liikmeks võib astuda yle kogu läänemaailma. See yhendus on olemas 1973. aastast. 1970date algus oli Euroopa jaoks määrav. Siis tunnustati Islandis ametlikult usku jumalatesse-Aasidesse. (Asatra). Hiljem järgnesid kristuseeelse germaani usundi tunnustamisel Taani ja Norra.

Milline on vene paganate suhtumine kristlusse? Äärmuslastelt kuuleme sagedasti, et kristlus on juutide yleilmne usk, mis surub maha vene rahva tõelist usku.

Muidugi ei astu me kristluse kui meie kaaskodanike usu vastu. Siiski on Piiblis rida kohti, milliseid võib vaadelda tänapäeva seadusandluse järgi kui ekstremismi. Me oleme korduvalt pöördunud riigivõimude poole, et Piibli väljaanded oleksid varustatud asjatundjate selgitustega, et ei tekiks muljet, et seal olevad yleskutsed purustada võõraid pyhapaiku, loopida kividega kujude kummardajaid ja armastada Jumalat rohkem kui oma isa, on kehtivad ka tänapäeval. Me ei anna kunagi oma isa või teisi sugulasi ära võõraste jumalate nimel.

Allikas: Religioonide nädalaleht

Tõlkis Toomas Sildvee