[text]
Täna on

t_Polvakhk.gifYts edimäidsi kihlkunnasilte Võro-Tarto tii veeren. 
  
Minevä nädäli saiva vana Võromaa suurõmbidõ teie viirde yles edimädse kihlkunnasildi.

Kihlkunnasilte pand yles Suurõtiiammõt (Maanteeamet) ja neo piässi yles saama märdikuus. «Kihlkunnasilte pandas yles terven Eestin, seo kõrraga saava paika mi ammõdi lõuna regiooni sildi,» sellet’ Suurõtiiammõdi lõuna regiooni liikluskõrraldusõ osakunna juht Prüki Andrus.

Tuu tähendäs, et pandas 30 silti Põlva, 24 Valga, 18 Võro, 38 Tarto ja 21 silti Jõgõva maakunna põhi- ja tugiteie viirde. Vanal Võromaal tähystedäs är Kanepi, Urvastõ, Karula, Harglõ, Rõugõ, Vahtsõliina, Põlva ja Räpinä kihlkunna piiri.

«Seo om väega tenoväärt tego!» kitt’ kihlkunnasilte pandmist Põlva talorahvamuusõumi juht Roobi Reet. «Neo sildi väärtystäse vannu kotussõnimmi ja toova inemiisile miilde mälehtyse – mi ei olõ unõhtanu tuud, miä oll’ inne meid. Jõudu inemiisile, kiä omma seo as’a ette võtnu!» «Egä sääne ettevõtminõ om väega hää, miä avitas mi aoluulist mällu alalõ hoita ja miilde tulõta, kost peri olõt,» oll’ hää miil ka Võromaa muusõumi juhil Toomiku Siiril.

Kihlkunnapiire ehk aoluuliidsi kultuuripiire maahamärkmine oll’ Eesti rahva muusõumi mõtõ. Tuud tetäs muusõumi 100. juubõliaasta puhul. Ettevõtmist om muusõum põhjõndanu tuuga, et kogo vanõmb kultuurikiht (kiil, rahvaluulõ, rahvarõiva) jagonõs kihlkundõ perrä. Uma kihlkunna tiidmine and selgembä kodokanditundõ ja avitas alalõ hoita eesti vaimsõt perändit. Ka kõik Eesti rahva muusõumi kogo omma kõrraldõdu kihlkundõ perrä.

Kõgõ edimädse kihlkunnasildi saiva yles 14. mahlakuul Tartomaalõ, Tarto-Räpinä-Võro tii viirde Tartu-Maarja ja Võnnu kihlkunna piiri pääle.

Uma kodokihlkunna lövvät Regio kaardi päält: www.regio.ee/kihelkonnad.
 
 
Juhtkiri: Nii mi rahvas alalõ jääski
 
Kihlkunnasildi pantas vällä, noorõ inemise puhkva vanalõ potitehassõlõ ello sisse. Aastidõga om pääle kasunu põlvkund arkeoloogõ, kiä otsva muistsit asjo hoobis tõsõ pilguga ku tuud Vinne aol tetti ja omma joba löydny hulga väärt asjo – kõik taa näytäs, et edevanõmbidõ perändys ja perimys olõ-i tähtsä õnnõ ahtagõsõ tsõõri inemiisi jaos.

Ku inemisel omma kimmä juurõ, tiidmine umast kodopaigast ja edevanõmbist, om seo ilmlõpmalda suur vägi. Säänest inemist ei murra rassõl aol tyyldä olõminõ ega sekä tuu tsolk, miä telekast-Internetist kaala tulõ.

Inemine sais kimmäle, ehitäs yles uma kodotalo vai elämise ja kõnõlõs latsilõ, et ku nuu suurõs saava, uut kodokant näidki ummi juuri mano tagasi. Nii mi rahvas alalõ jääski.

Harju Ülle, päätoimõndaja


Uma Leht