[text]
Täna on

Kaet Internetist maakaarti, klõpsat vällä valit kotussõ pääle, ette tulõ seo paiga pilt ja vana-ao jutt sama paiga kotsilõ – säänest esierälist kaarti pandas kokko Karula rahvuspargi kotsilõ, kirotas Uma Lehes Harju Ülle.

«Ku häste lätt, saa taad kaarti kaia vahtse aasta radokuust,» ytel’ Eesti kirändysmuusõumi tyytäjä Kama Pikne, kiä avitas kaardi jaos paigaperimyst kokko kor’ada. Pikne om esi kah Karulast peri. Tä otse kirändysmuusõumist vällä vannu perimystekste Karula rahvuspargi kotussidõ kotsilõ. Seo suvi käve yten projekti Radar vidäjä Jonuksi Tõnnoga noid kotussit luudusõst yles otsman. «Tuu ole-s kerge,» sellet’ Pikne. «Kotussõnime omma kaoma länny, paiga omma muutunu. Mõnikõrd ole-i jutu yleskirotaja kyländ täpsele kirja pandnu, kon tuu paik om, mille kotsile perimyslugu käy. Oll’ lugu yte järve kotsile, määne om ka seoilma-ao kaarte pääl olõman. A vannu kaarte kaien tull’ vällä, et sis kandse seod nimme hoobis tõne järv, miä maaparandamise aigu ala lasti. Põra om sääl inne suu.»

Kama Pikse sõnno perrä om päält kaardi valmissaamist lihtsä esi nuu paiga läbi kävvy, mille kotsilõ Internetin vana-ao jutt ripus. «Karulan koguti perimyst ka 2002. aastagal. Saa võrrelda, kas vana jutu ka seoilmaaigu rahva seen tsõõritase ja kuimuudu neo omma aoga muutunu,» kõnõl’ Kama Pikne. «Paikligele inemiisile võissi huvvi pakku tuu, et mõne jutu või olla kõnelnu näide kauge edevanemb.»

Projekti jaos and’ rahha Keskkunnainvesteeringide keskus. Parhilla tetäs samma kaarti ka Lahemaa rahvuspargi kotsilõ ja valmis om Suumaa kaart.


Uma Leht