[text]
Täna on

Riidi 30. rehekuu pääväl nakkas Võro Instituudin pääle rahvidõvaihõlinõ konvõrents "Väikuq keeleq mitmõkeelitsen ytiskunnan". Konvõrendsil om kõnõlõjit Eestist, Soomõst, Udmurtiast, Norrast ja S'aksamaalt. Kaemisõ ala võetasõq mitmõq lähkymbäq ja kavvõmbaq veidembpruugiduq keeleq võro, kihnu, vad'a ja salatsiliivi keelest mari, udmurdi, nynorski ja bretooni keeleni.

Katõpäävätsel konvõrendsil kaias väikeisi kiili ja mitmõkeelidse ytiskunna teemasit põhilidsõlt sotsiolingvistiga, grammatiga, keelekõrraldusõ ja keelepoliitiga nuka alt. Arotõdas keeleveidembyisi hindäpdämise kysymyisi, kõnõldas väikeisi kiili olõmanolõmisõst ja tyytämisest meediävälän ni keelemaastigu pääl. Juttu tulõ mitmõ maa keeleliikmiisist ja väikeisi kiili elloherändämise katsist, a ka näytyses vahtsõst plaankeelest budinos, midä om kutsut soomõ-ugri esperantos.

Konvõrendsi kõrraldas Võro instituut ytistyyn Tarto ylikooliga. Konvõrents juhatas sisse võro keele nädäli, mink ettevõtmisõq tulõvaq 30. rehekuu - 6. märtekuu pääväni mitmin vana Võromaa nukõn.

Konvõrendsi kava

Kullõjas saa viil hinnäst kirjä pandaq aadrõsi pääl.

Vabakullõjas või tullaq niisama, ilma osavõtumassulda, a sis tulõ esiq erälde liinapääl söömäh kävvyq ja saa-ai hindäle konvõrendsimapikõist ega nimelistrinnasildikeist.

Kysymiisile vastas:
Sulev Iva
5554 3727


Yhiskeeles:

Võrus kõneldakse väikestest keeltest mitmekeelses yhiskonnas

Reedel 30. porikuud algab Võru Instituudis rahvusvaheline teaduskoosolek "Väikesed keeled mitmekeelses yhiskonnas". Esinejaid on Eestist, Soomest, Udmurtiast, Norrast ja Saksamaalt. Vaatluse all on mitmed lähemad ja kaugemad vähemkasutatud keeled võru, kihnu, vadja ja salatsiliivi keelest mari, udmurdi, nynorski ja bretooni keeleni.

Kahepäevasel konverentsil vaadeldakse väikeste keelte ja mitmekeelse yhiskonna asju põhiliselt yhiskndlike keelesuhete, keeleteaduse, keelekorralduse ja keelepoliitika vaatenurgast. Käsitletakse keelevähemuste eneseteadvuse kysimusi, räägitakse väikeste keelte kohalolekust ja toimimisest meediaväljas ning keelemaastikul. Juttu tuleb eri maade keeleliikumistest ja väikekeelte taaselustamise katsetest, aga ka näiteks loomisel olevast budinose keelest, mida on kutsutud soome-ugri esperantoks.

Konverentsi korraldab Võru instituut koostöös Tartu ylikooliga.

Konverents juhatab sisse võru keele nädala, mille ettevõtmised toimuvad 30.10 - 6.11 erinevates vana Võrumaa nurkades.

Konverentsi kava

Kuulajana saab end veel siin kirja panna.

Vabakuulajaks võib tulla niisama, ilma osavõtumaksuta, kuid siis tuleb ise eräldi linna peal söömas käia ja ei saa endale konverentsimaterjalide mappi ega nimelist