[text]
Täna on

Võromaa inemiisi mälehtyse savvusannast: kuis sääl käyti, midä kõnõldi, midä pääle mõskmisõ viil tetti ja miä viil sannast meelen om.
 
Kõnõlõ, kuis mu kodukandin liha sautaminõ käve.

Kõgepäält alustõdi tsia tapmisõst. Tsiga tull’ tappa noorõ kuu seen: sõs pidi liha panni pääl manu kasuma. Vana kuu aigu pidi liha panni pääl kahanõma.

Ku oll’ yle talvõ peet immis, pidi kaema, et kulti ei otsi. Kulti otsva tsia lihalõ tull’ sõs pahrumaik manu. Pahru ots tsiga umbõs nädälipäävä. Seoilmaaigu ei peetägi yle talvõ immisit. Ei taheta ei pekki ega rasva. Keväjä võetas põrss ja sygyse tapõtas.

Pääle tsia tapmist tetti liha tykes ja jäteti jahtuma. Tõsõl pääväl laoti tõrdõ. Pääle valõti suulvesi. Suulvesi pidi nii kimmäs olõma, et kanamuna põhja ei lää. Ku lihalõ oll’ suulvesi pääle valõt, panti liha pääle lavvakõsõ ja kivi raskusõs. Liha pidi suulduma vähämbält kuus nädälit. Vahepääl pidi suulvett vahetama umbõs katõ-kolmõ nädäli takast.

Ku liha oll’ uma ao suuldunu, tull’ suidsutaminõ ette võtta. Liha suidsutõdi vana kuuga, sõs es lää seo nii ruttu hallitama.

Kõgõpäält ummõldi liha linadsõ rõiva vai marle sisse. Rõiva sisse pidi pandma tuuperäst, et liha ja kammar ei lääsi hydsimustas – kiä tuud syy?

Liha suidsutamisõ aos võeti sannast lava vällä. Sanna tuudi sisse orrõ, mille pääle panti liha.

Sannakeresse kotsilõ lihha es panda, muidu tsilgus sinnä rasva. Kindsu panti keressele lähkymbäle ja ohõmba tyky kavvõmbalõ. Rasva korjamisõs panti põrmandu pääle panni.

Suidsuliha rasvaga kydseti kardokit ja esiki pannkuukõ. Kardoka viil kõlbsiva kuigi, a pannkoogi olli mõru ja halva. Mõnõn perren keedeti suidsurasv seebis, söödeti põrssilõ vai panti veitsiviisi pudru sisse.

Inne liha sautamist kyteti sann kuumas kuivi puiõga, võisõ olla ka lehtpuu. Pääle kytmist panti liha yles. Ku panõt liha kytmäldä sanna, nakkas liha hapnõma. Suidsutamisõ aol kytetäs sanna tuuridõ leppiga. Lepäl om vallus tuli. Meil om hää, lepp kasus. Põh’a-Eestin om leppä veidy kalkkividse maa peräst.

Liha suidsutõdi kats päivä ja yts yy. Tõsõl pääväl võisõ joba lappõtyky är võtta. Suurõmbit tykke suidsutõdi viil. Keressele visati vett, et auru saia: niimuudu sai kammar kah pehmekene.

Pääle liha maahavõtmist tuudi sannapõrmandu pääle olõ ja võisõ hinnäst mõskma minnä.

Saina hõõhksi kuuma ja hõngsi suidsuliha perrä. Mis tuust, et saina olli hydsimusta. Kah’u, et säänest sannamõnnu sai tunda yts kõrd aastan.

Lihasuidsutamisõ yyse es julõda maada. Visati kõigi rõividõga tarõ man pikäle. Peläti sanna palama minekit.


Orgla Lea (73) Rõugõ vallast


Uma Leht