[text]
Täna on

Seto suvõylikuul toimus timahavva õkva pääle päätnitsapäävä 31. hainakuud ja 1. põimukuud Saatserinnah muuseumi moro pääl. Kavah om pallo harivit ettekandit, pääle noide viil matk, spordimängu’ ja iloõtak. Kõik huvilidsõ’ omma’ oodadu’!


Kavah:

31. hainakuud

Muuseumi platsil

10.00–12.15 – kirjapanek;

12.30–13.00 – alostussõna’;

13.00–16.30 – loengu’, ettekande’ ja arotelu’ järgmistõl teemadõl:

      Tea Korela – „Saatserinna nulga kultuurilugu“
    *

      Tallinna ja kogu Eesti ylipyhitsetud metropoliit Stefanos – „Arutelu usu ja setode teemal“
    *

      Heiki Valk – „Mis on pyha“
    *

      Vello Jyriöö ja Nele Reimann-Truija – „Umakultuuri oppusõst Setomaa latsiaiah ja koolõh“
    *

      Vello Lõvi – „Seto’ ja sport“

Edesi või valli’ nelä tegevuse vaihõl:

16.30–18.30 – spordimängu’;

16.30–18.30 – kodoluulinõ matk Saatserinna kerigo mano;

16.30–18.30 – tsuklõminõ Pattinah;

16.30–18.30 – ytine kikkaseenelkäyk.

18.30–20.00 – õdakusyyk;

20.00 – iloõtak.

1. põimukuud


9.00–10.00 – hummogusyyk;

10.00–13.00 – loengu’, ettekande’, arotelu’:

      Anti Lillak – „Mis kasu om setodel tiidysest?“
    *

      Kristi ytt – „Petserimaa Muuseumiyhingu saatusest“
    *

      Kadi Kass – „Usk kultuuriajaloo mõjutegurina 20. sajandi alguse Setomaal“
    *

      Imre Liivago – „Põlvkondade vahetus Setomaal“
    *

      Arvis Kiristaja – „Setomaa kotusõnime’“


13.00–14.00 – lõõna;

14.00 – lõpõtamine.


Muu tiidmine:


Syyk osavõtjile uma rahakoti pääl, lõõna 70 kruuni, hummogu- ja õdakusyyk 50 kruuni (talongõga). yymaja osavõtjile uma rahakoti pääl Saatse pansionaadih (150 kruuni kotus) vai ytehvõetu’ telgeh (tasuta). Suvõylikuuli osaleja’ saava’ muuseumihe tasuta.

Iistvõtja’ ommava’ Seto Kongressi Vanemate Kogo, Seto Instituut, Seto Talomuuseum, Saatse muuseum ja Verska Vallavalitsus.


Korraldustoimkond:

Vello Lõvi –  55 56 15 39

Anti Lillak – 55 40 988