[text]
Täna on

t_NakiSilverHolloAgu.gifHaanimehe Näki Silver (kural) ja Hollo Agu tegevä kuuntyyd, et suvõylikuul kõrda lääsi 
  
Võro keele ja kultuuri tutvambastegemises peetäs Kaika suvõylikuuli vanal Võromaal joba 22. kõrda, a Haanimaalõ joud seo peris edimäst kõrda, kirotas Uma Lehes Breidaksi Arved.

Suvõylikooli pääkõrraldaja Haanimiihhi nõvvokoda andsõ teedä, et suvõylikoolin tulõ kõgõ inämb juttu iks Haanimaast, timä keelest ja kultuurist.

Kuis haani keelel lätt? «Nakkas nigu parõmbahe minemä. Teno Võro instituudilõ, et tuu uma keele as’a käymä tougas’, ja et meil om haani keelepruugi tiidjä umast käest võtta: Jyvä Sullõv,» ytel’ suvõylikooli rektri, Haanimiihhi nõvvokua vanõmb Hollo Agu.

Haani keelepruugi vai murdõ yts erijuun om Hollo jutu perrä hn-sõnalõpp nigu «mõtsahn» ja «tarõhn». Viil yteldäs Haanimaal ’olõ õi’, mitte ’ei olõ’ ja om viil väikeisi esieräsyisi.

Umaette kiil om Hollo meelest alalõ hoitunu tuuperäst, et Haanimaalõ olõ-i tuud suurt tyystyst yten võõridõ inemiisiga, nigu näytyses Rõugõlõ. «Rahvast om veidemb segäty ja kiil om kotusõ pääl pysyny,» ytel’ Hollo.

Häid kõnõlõjit om rassõ löydä

Kõgõ rassõmb suvõylikooli kõrraldamisõ man oll’ pääkõrraldaja Näki Silveri sõnno perrä lektoridõ ja kultuuriprogrammi paikasaaminõ. Taa tyy oll’ Jyvä Sulõvi ja Noormaa Tarmo tetä.

Timahava om suvõylikooli programmi kokkopandmisõ man inämb silmän peety nuuri. Läbi kolmõ päävä om eräle programm latsilõ.

Puulpäävä õdagu meelytäs nuuri Munamäele andsambli Zetod. Kokko oodõtas kolmõ päävä joosul ylikoolist läbi astma 300 inemist.

Näki Silver selet’, et mitmõkymne kõnõlõja-esinejäga kolmõpäävädse oppusõ- ja kultuurikooli jaos kulus 117 000 kruuni (7478 eurot), mille kokkosaamisõ man oll’ suurõs abis PRIA programm Leader.

Haanimehe luutva, et suvõylikoolist nõsõs kassu haani keele ja kultuuri arõndamisõl.

Hollo Agu kõnõl’, et yts suur tyy om selges tetä haani kultuuriruumi maa-ala ja tuu kotsilõ eräle märgi vällä panda, et kavvõmba kandi inemiisil selge olõsi, et nä omma tulnu Haanimaalõ.

Tõnõ asi om Haani eloviiekeskusõ tegemine, kon olõsi ka latsilõ keele ja kultuuri oppamisõs mõtõld keelepesä.

Keskus piäsi Hollo sõnno perrä tulõma vana viläkuivusõ asõmõlõ.

Haani eloviie keskpunkt piässi köytmä kokko, hoitma ja arõndama aoluku, keeleoppust, kultuuri, käsityyd ja kombit.


Uma Leht