[text]
Täna on

Eesti põlise loodususu järgijaid yhendav Maavalla koda saatis erakondadele ettepanekud 2011. a Riigikogu valimiste platvormide täiendamiseks kultuuripärandi ja usuvabaduse valdkonnas. Muu hulgas taotletakse looduslike pyhapaikade vabastamist maamaksust sarnaselt võõrsilt tulnud usundite pyhakodadega, suitsusauna ja hiite esitamist UNESCO kultuuripärandi nimistusse, riigipalgaliste pastorite ehk kaplanite ametikoha kaotamist ning võimalust valida igal aastal teatav arv päevi isiklike (usu)pyhade tähistamiseks.

Maavalla koda teeb ettepaneku suurendada kultuurivaldkonna eelarvet 50 % ning sellest pool suunata pärimuskultuurile, toetades kohalikke põliseid kultuuriruume, looduslikke pyhapaiku, talurahvaehitust, regilaulu jms.

Pöördumises juhitakse tähelepanu, et kuigi eesti kultuuri kestmnine yle aegade on Eesti Vabariigi põhiseaduslik eesmärk, on kultuurivaldkonna eelarve alarahastatud ning selle osa Riigieelarves on jätkuvalt vähenenud. Kultuuriministeeriumi eelarves omakorda on pärimuskultuur äärmiselt alarahastatud. Näiteks piisab Maa-arhitektuuri programmi eelarvest yksnes rehetarede uurimiseks ning looduslike pyhapaikade arengukava on saanud 2008. - 2010. a ette nähtud 11,3 mln krooni asemel kõigest 2,28 mln krooni. Samas on tegemist rahvuskultuuri eriti oluliste ning ohustatud nähtustega. Eesti välisministeerium toetab YRO vahendusel põlisrahvaid, kuid samas pole setodel ja võrokestel ainsatki emakeelset lasteaeda ja algkooli.

Samuti tehakse ettepanek luua kultuuriministeeriumis pärimuskultuuri osakond, luua yldhariduskoolides pärimuskultuuri õppeaine, tagada põlisrahva traditsioonide ja elatusalade jätkamiseks vajaliku riikliku tegevuskava koostamine jm.

Koda juhib pöördumises tähelepanu, et Eesti riik on syveneva usuvabaduse ja inimõiguste rikkumise teel, mis põhjustab kodanike võõrandumist võimust ja syvendab yhiskonna tasakaalutust. Riigi- ja omavalitsusasutused on põhiseaduse vastaselt asunud rahastama ja korraldama usulist pööramist ning loonud olukorra, kus mittekristlasi nende maailmavaate alusel ebavõrdselt koheldakse.

Lisaks politsei-, kaitseväe ja vanglavaimulike ametikoha kaotamisele soovib koda Vabariigi valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu vahel 2002. a sõlmitud leppe nende punktide tyhistamist, mis näevad ette riigi ristiusustamise.  Soovitakse, et usulised talitused riigi- ja omavalitsusasutustes, s.h koolides keelustataks, lõpetataks rahvusringhäälingu kanalitel usutalituste ja misjoni ylekandmine ning kaotataks riiklik tellimus religiooniõpetajate koolitamiseks.

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda on mittepoliitiline usuyhendus, mis peab usuvabaduse ja võrdse kohtlemise kysimustega tegelema olude sunnil. Samas toetab koda kõiki erakondi ja muid liikumisi, mis oma tegudes seisavad põlisrahva kultuuripärandi ja usuvabaduse kaitsel.

Erakondadele saadetud kirja ja ettepanekud leiate aadressil:
http://www.maavald.ee/koda.html?rubriik=16&id=4046&op=lugu