[text]
Täna on

t_Kaudimagi.gifSedäkõrda um trehväny täyskuu ku pääväpyyryse pidämine ytesama päävä pääle (21.12.2010).

Pääväl um väega rassõ aig – tiiä-äi kas nakkaski inämp korgõmpast käymä. Tuuperäst um vaia Päivä avita. Ku õdagu pääväsadamisest nika ku hummogu päävänõsõnguni kimmäs tuli ylevähn hoita siss tuuga annami rassõl aol Pääväle väke.

Ku paari päävä peräst Päiv joba niipallo aiksamppa nõsõs, et kikas tuu ao seehn yte sammu jõud astu, siss um tuu tulõhoitmise tyy as´a ette länny ni algaski vahtsõnõ valgusõ aostaig.

Haanimaal Kaudimäel saa olõma pääväpyyryse pidämise teedäandmise tuli keskpääväst, Päävä avitamine pääväsadamisest. Õdaku jõudõhn (18.00) pääväkohatsit synavõttõ pudrosyymise mano. Puultõist tunni päält syäyyd Talvõ vastavõtmine. Hummoku myni minot inne ytsät Päävä terehtämine.

Pääväsadamise aos (15.10) um jo sadanu nii Vinysk ku ka Merkuur. Marss um Pääväl häste hannahn ni tunnikõsõ ildampa kaos sinnäsamma kohe Päiv iihn läts. Päähod´osk Jupiteer sääd aga hinnäst Päävä asõmikus, nii et õdakus, ku putr valmis, um tä täpsehe keskpäävähn. Illadsõ õdagu aigu (kell ytesä) nakkas innelõunõst hinnäst näytämä Siiriys, meile kygõ lähkymp Päävä-sugumanõ taivatäht, kinkal hindälgi hod´oskit ymbrele tiirutas.

Talvõ alostusõs (puultõist tunni päält syäyyd) sääd tä hinnäst keskpäävä kotsehe. Talvõ tulõ terehtämä ka Saturnas kiä hummogutaivast hinnäst tuud aigu yles upitama nakkas. Vasta hummokut, poolõ viie aigu, ku Siiriys silmäpiiri ala ummi asjo ajama lätt, tulõ timä asõmikus Vinysk. Ku iks vähägi selgemppä taivast trehväs olõma siss um Vinyskit tervelt kolmõ-nelä iunni jago nätä. Um tä jo muido Pääväle nii lähkyhn et taivavõlv lätt inne valgõs ku vinysk yles nõsõs. Niiviisi Saturnas iihn ni Vinysk takahn vinnasõgi hindä perähn Päävä yles.

Rätsepp Aare, Haanimiihhi nõvvokoda

Kuva: Kaudimägi


Allikas: Kylauudised