[text]
Täna on

t_Manniku1.gifHead Eesti inimesed!

Yhinenud Rahvaste Organisatsioon kuulutas aasta 2011 Rahvusvaheliseks Metsa-aastaks, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust metsade olulisusest yhiskonnale, säästlikust metsamajandusest ja looduskaitsest. Mets on ökosysteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust. Yle poole Eesti maismaast on kaetud metsaga. Tänu metsadele on Eestimaa loodus liigirikas. Mets on meie elma ja yhiskondliku eneseteadvuse ning inimeste igapäevaelu loomulik osa. Kahjuks ei majandata hetkel veel Eesti metsi jätkusuutlikult, ohustades sellega tulevaste põlvkondade võimalusi nautida metsade hyvesid.

Eesti Riigikogu otsustas "tähistada" rahvusvahelist metsa-aastat omapoolse panusega: menetlusse võeti „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ eelnõu. Riigikontroll andis sellele arengukava eelnõule väga laitva hinnangu:

"Riigikontrolli hinnangul on arengukava sisu olulisel määral vastuolus selle põhieesmärkidega, kuna raiemahtude suurendamine, raiet lubavate tingimuste lõdvendamine ja raievanuste alandamine ei paranda yhelgi viisil metsade jätkusuutlikku majandamist, keskkonda ja selle kaitsmist ega kindlusta metsasektorile pikaajalist tulu.

Riigikontroll peab vajalikuks juhtida tähelepanu arengukava eelnõu järgmistele puudustele:

a) arengukava eelnõus on riikliku metsainventuuri (SMI) andmeid tõlgendatud vääralt;

b) raiemahtude suurendamiseks kavandatud raievanuste alandamise ja raietingimuste leevendamise ettepanekuid ei ole analyysitud;

c) raiemahtude suurendamine kahjustab riigimetsa jätkusuutlikku majandamist;

d) eelnõu on vastuolus Eesti ja ELi looduskaitse eesmärkidega."

Vaatamata Riigikontrolli hinnangule võttis Riigikogu 15. radokuud vastu „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“. Poolt hääletas 49 saadikut ja vastu 6 saadikut.

Head inimesed! Palun aidake peatada Eestimaa metsade hävitamine!

Palun tutvuge lisatud Riigikontrolli dokumentidega.

Andke oma allkiri, et Riigikogu tyhistaks oma otsuse, millega kinnitati „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“. Soovime, et Keskkonnaministeerium valmistaks ette uue arengukava eelnõu, mis tugineb tegelikele lähteandmetele ja arvestab Riigikontrolli, Eesti kodanike ja erinevate huvigruppide arvamuste ning ettepanekutega.

Ettevõtmise korraldaja:

Kodanikualgatus "Eesti metsa eest!"

Pöördumine

Kuva: Männiku kyla hiis Mahu kihelkonnas