[text]
Täna on

Imäkeelepääväl saiva Orava kuul, Haanimiihhi nõvvokoda ja Sõmmõrpalo latsiaid kittä võro keele ja meele hoitmisõs tetty tyy iist – näile anti Hindätiidmise avvohind, kirotas Uma Leht.

«Avvohinnas omma tenokiri ja tsirk – varõs, yts targõmbit tsirkõ ilman. Lisas saava võitja Põlva ja Võro kultuurkapitali käest rahha ummi ettevõtmiisi jaos,» selet’ Võro instituudi direktri Kuuba Rainer, kiä jagi avvohindu yten Võro ja Põlva maavalitsusõga.

«Põnnõv om kõrvalt kaia, kuis latsõ joba kõnõlõsõ võro kiilt ja ytstõist parandasõ,» nimmas’ Sõmmõrpalo latsiaia juhataja Pakleri Kadi edimäidsi tähelepandmiisi sygyse luudu keelepesäryhmä kotsilõ.

«Latsilõ miildyse kõgõ inämb näpumängu – mänguga saa kiil selges,» kõnõl’ ryhmä yts oppaja Alteri Annika. «Mullõ hindäle miildys taa tyy, olõ õigõ kotussõ pääle trehväny.»

Päält tuu om latsiaia vanõmban ryhmän egä iispäiv võrokiilne päiv, latsilõ opatas võrokiilsit luulõtuisi ja laulõ.

«Kuulõ siäst yts vällä valli oll’ rassõ, nii Orava, Puiga ku Haani kuul omma pia sama hää,» ytel’ Kuuba Rainer. «yts, miä Orava kooli kasus mängse:ku minnevaastak oll’ võru keele nätäl, sis Orava kuul tekk’ säänest trikki, et ytel pääväl anti koolin kõik tunni võru keelen.»

Orava kooli võro keele ja muusigaoppaja Glaseri Maaja ytel’, et umal aol oll’ võro keele oppusõga päälenakkaminõ peris rassõ, a latsilõ om tuu hinge länny. «Nä omma uhkõ, et omma võrokõsõ, Võromaal syndyny,» om tä kimmäs.

Haanimiihi kittyses ytel’ Kuuba Rainer, et nä omma aastit umma kiilt avvo seen hoitnu ja latsilõ opanu, näil om plaanin luvva ka uma eloviiekeskus.

Hindätiidmise avvohinda naatas vällä andma egä aastak. Päält võrokõisi andva säänest avvohinda ka seto, mulgi ja kihnlasõ.


Uma Leht