[text]
Täna on

Võrokõsõ valiva lippu õnnõ yts kõrd aoluu seen ja ytenkuun vällävalitu lipp meile ka jääs, kirotas Uma Leht.
 
Võrokõisi lipu vällävalimisõ aig om lõpus kätte jõudnu. Lipukonkurss sai vällä kuulutõdus joba minevä aastaga keväjä, konkursi tähtaig oll’ sygysene käänypäiv.

Konkursilõ saadõti armõdu pall’o töid, kokko 53 võistlustyyd 32 autori käest. Päält tuud naas’ tyyle korgõ kommisjon ja targa as’atundja.

Valiti vällä võidutyy ja kõnõldi viil autoridõga pikält, et kuis ja kuimuudu lipukavandit parõmbas saia. Seo suurõ tyy lõpptulõmus om pantu täämbädse Uma Lehe vaihõlõ. Naidõ katõ kavandi siäst saava võrokõsõ nyyt hindäle lipu vällä valli.

Lippu võiva valli kõik võrokõsõ. Kimmäle omma võrokõsõ kõik neo inemise, kiä eläse vana Võromaa katsan kihlkunnan ja esi pidävä hinnäst võrokõsõs.

Kimmäle omma ka neo inemise võrokõsõ, kiä eläse kongi muial Eestin, a omma siist nukast peri ja tundva iks köydyst vana Võromaaga.

Lõpus omgi kõgõ tähtsämb tuu, kuis inemine esi tund ja arvas. Yte vai tõsõ lipuvariandsi puult võiva hely anda kõik, kiä esi hinnäst võrokõsõs pidävä.

Helly saat anda kolmõ muudu. Võit hely anda internetiaadrõsi www.voroselts.ee pääl.Võit kirota Võro Selts VKKF, Tarto uulits 48, 65609 Võro liin vai kõlista telehvoni pääle 782 8750 (tyypäivilde kell 9-17).

Kirä vai telehvoniga helyandmisõl piät kirotama vai ytlemä uma nime ja telehvoninumbri, internetin helyandmisõl uma nime ja e-posti aadrõssi. Tuu om tuu jaos, et yts ja sama inemine mitund kõrda es hääletäny.

Hääletämine lõpõs 31. vahtsõaastakuul (31.01.) kell 24, päält tuud inämb võrokõisi lipu puult helly anda ei saa. Sis loetas hely kokko ja andas teedä, et määne lipp võrokõisi lipus sai.

Miä tuu vällävalidu lipuga sis edesi tetäs? Pruugitas nii, nigu lippõ iks pruugitas. Innekõkkõ saat lipu masti tõmmada võrokõisi tähtside ettevõtmiisi man. Internetin ja muial saat lipuga är märki võrokeelist teksti – yte vai tõsõ keele pruukmist märgitäs seoilmaaigu hariligult lipuga ja võrokeelist teksti om internetin joba peris pall’o.

Sis saat viil lipuvärme ja -kujjo märgis pruuki egäsugumaidsi kiräblankette, rõnnamärke, T-hammidõ jne pääl.

Egäyts või võrokõisi lipu hindäle esi tetä ja taad vabalt pruuki. Lipu edimäne pidolinõ vällänäytämine tulõ III Umal Pidol, 1. piimäkuul (1.06.2013).

Säändside asjo man nigu lipu valiminõ, om iks nii, et ytele miildys ja tõsõlõ ei miildy. Ilmangi olõ ei kõik inemise taan as’an ytte miilt.

Nyyt om õigõ aig võrokõisi lipp vällä valli ja umast tahtmisõst ja miildymisest teedä anda.

Ku esi uma helly ei anna ja hääletämisest ossa ei võta, sis perän takkaperrä õiõndaminõ massa ei midägi.

Võrokõsõ valiva hindäle lippu õnnõ yts kõrd kõgõ aoluu seen. Seo lipp, miä nyyt vällä valitas, ka võrokõisi lipus jääs.

 

t_vorolipp1.gifTummõverrev „kaitsetsõõr“ valgõ tausta pääl. Kaitsetsõõr om tettü rahvarõividõ perrä, säändse „verevide nüürega“ ilostuse omma näütüses võrokõisi suuresärgi pääl. Kaitsetsõõri katõssa aasa tähendäse vana Võromaa katsat kihlkunda (Urvastõ, Kanepi, Põlva, Räpinä, Vahtsõliina, Rõugõ, Hargla, Karula). Egäüts om uma näoga, a üts vana Võromaa saa näist kokko. Verrev värm tähendäs võrokõsõ lämmind süänd ja uma kodonuka hoitmist. Valgõ värm tähendäs võrokõsõ puhast ja ausat henge. Valgõ om ka rahvarõiva hammõ värm. Nii nigu piät vaiva nägemä valõva hammõ puhtan hoitmisõga, nii piät võrokõnõ vaiva nägemä ka uma keele ja kultuuri hoitmisõga. Kaitsetsõõri või sümbolis pruuki ka vastapiten värmega – valgõ tsõõr tummõverevä tausta pääl (kõiksugumadsõ T-hammõ, rõnnamärgi jne).


t_vorolipp2.gifValgõ „katõssakand“ tummõrohilidsõ tausta pääl. Taad märki om nätä rahvarõividõ pääl, kindakirju ja vüükirju seen ja muial. Katõssakand kaits kura iist, tuu õnnõ ja taal om pallo tõisi häid tähendüisi. Vahtsõl aol om taa kujonu kavvõmbidõ soomõ-ugri rahvidõ märgis, miä avitas hõimlast är tunda. Katõssakanna katõssa nukka tähendäse vana Võromaa katsat kihlkunda (Urvastõ, Kanepi, Põlva, Räpinä, Vahtsõliina, Rõugõ, Hargla, Karula). Egäüts om uma näoga, a üts vana Võromaa saa näist kokko. Rohilinõ värm tähendäs vana Võromaa rohilist mõtsa ja võrokõisi luudusõga ütenkuun elämist. Valgõ värm tähendäs võrokõsõ puhast ja ausat henge. Valgõ om ka rahvarõiva hammõ värm. Nii nigu piät vaiva nägemä valõva hammõ puhtan hoitmisõga, nii piät võrokõnõ vaiva nägemä ka uma keele ja kultuuri hoitmisõga. Katsatkanda või sümbolis pruuki ka vastapiten värmega – rohilinõ katõssakand valgõ tausta pääl (kõiksugumadsõ rõnnamärgi, autokleepsu jne).

Võrokõisi lipu konkurss

Võro Selts VKKF


Uma Leht