[text]
Täna on

Helen Kooviste, MTÜ Audevälja Arenduskeskus

t_AudevaljaHKooviste.gifHarjumaal Padise vallas toimunud nurjatu juhtumi tõttu pöördus Audevälja kyla väike kogukond oma õiguste kaitseks kohtusse. Kyla vaidlustas Padise vallavolikogu otsuse, mis lubab juba neljanda kruusakarjääri rajamist kyla keskele. Kohtu abil loodetakse vältida ajaloolise kylamaastiku ning elanikele olulise, põlise teedevõrgustikuga Tatramäe metsaala hävitamist. Kuna kaevandamine toimub veepiirist allpool, on ohustatud ka muistne pyhakoht - Ohu allikas, mis jääb rajatava kaevanduse piirist 300 m kaugusele.

Palun toeta Audevälja inimesi kohtukulude katmisel ja õiglase lahenduseni jõudmisel!

Kohalikul omavalitsusel on kohustus kaevandamisloale nõusoleku andmisel põhjalikult kaaluda erinevaid asjaolusid, kaasa arvatud kohaliku kogukonna huve. Padise vallavolikogu oma 18.12.2013 langetatud otsusega kiita heaks Tatramäe II kruusakarjääri kaevandusluba seda ei teinud. Sellega eirati muu hulgas elanikega yhistöös koostatud valla arengudokumente ning vallakodanike õigust olla kaasatud oma elukeskkonda oluliselt mõjutavate otsuste langetamisse.

Volikogu, mille koosseisu kuulub kaevandusettevõtte omanik, eiras Audevälja piirkonna elanike ja kinnistuomanike enamuse seisukohta. Kooskõlastus järjekordsele, vähemalt 15 aastaks väljastatavale kaevandamisloale anti ilma yhegi omavalitsuse poolt algatatud lisatingimuseta. Luba anti samuti ilma jätkusuutliku planeerimiseta ning ilma kõiki osapooli kaasava kokkuleppeta, mida kogukond on aastate jooksul korduvalt palunud. Enne otsuse langetamist ei korraldanud omavalitsus yhtki avalikku arutelu ega ymarlauda, et leida leevendavaid meetmeid.

Väärtuslikuks ajastumaastikuks hinnatud Audevälja kylas on elamute läheduses tegutsevate karjääridega muudetud ligi 24 hektarit kylamaastikku. Uus karjäär suurendaks kaevanduste alust pinda enam kui poole võrra. Sel juhul võtaksid karjäärid enda alla sama suure ala kui kuus Toompead. Ykski karjäär pole heakorrastatud. Oleme seisukohal, et säärane põlisel kylamaastikul, väikesel maa-alal mitmes kohas yheaegselt toimuv kaevandustegevus pole mõistlik, säästev ega arvesta elanike huvide ning ymbritseva keskkonnaga.

Kutsume Sind yles toetama Audevälja piirkonna inimesi ning osalema Tatramäe juhtumi kohtukulude katmises. Iga annetus MTÜ Audevälja Arenduskeskus arvele EE752200221021989183 Swedbankis on väga oodatud.

Aita meil seista oma kodu, looduse ja kogukonna kaasamise eest.

Täpsem teave telefonil 5572784 Helen Kooviste. Oled teretulnud Tatramäele ja allikale!