[text]
Täna on

t_Jumiois.gifTaarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda kuulutas välja karjalaskepäeva korjanduse, et koguda raha ja vara hiite uurimiseks ja hoidmiseks, kodulehe, teabevahetuse, trykiste, loengute jt syndmuste ning Koja muude tegemiste tarvis.

Maavalla Koja eesmärgiks on meie maa pärimusliku loodususu ja meie oma iidsete tavade hoidmine, uurimine ja tutvustamine.

Koja tegevuse aluseks on vabatahtlik töö ja peamiseks sissetulekuks annetused. Seepärast oleme tänulikud igasuguse abi eest.

Annetada on võimalik Maavalla Koja pangaarvele nr EE523300333805270003 Danske Pangas, samuti kodade kokkusaamistel ning eelneval kokkuleppel mujal.

Karjalaskepäeva korjandus toimub 1.-30. mahlakuud (01.-30.04.). Rahvakalendris on karjalaskepäev (23.04.) yks nn postipäevi, mis jagab majandusaasta talve- ja suvepooleks. Karjalaskepäevast algab suviste tööde poolaasta.

Lähem teave: tel. 56 909 651, koda[at]maavald.ee, www.maavald.ee

Kojast

Maavalla Koda on loodud esivanemate põliste usu- ja eluväärtuste hoidmiseks ning edendamiseks. Koda tegeleb hiite ja muude looduslike pyhapaikade uurimise, tutvustamise ja parema kaitse korraldamisega. Silma hoitakse peal Eesti põhiseaduse nende sätete täitmisel, mis puutuvad loodushoidu, riigi ja usu lahusust ning mõtte- ja usuvabaduse kaitset. Koda seisab vastu kohustusliku usuõpetuse kehtestamise katsetele Eesti koolides ja toetab ilmalikku kodanikuyhiskonda ning oma põliselma tundmise syvendamist.

Oma eesmärkide saavutamisel teeb koda koostööd erinevate kodanikeyhenduste, riigi-, omavalitsus- ja teadusasutuste, põlisrahvaste ning rahvusvaheliste yhendustega.

Lyhike ylevaade Koja tegemistest

- Hiied jt looduslikud pyhapaigad hoiavad esivanemate ainelist ja vaimset pärandit ning on meie rahva väekohad. Pyhapaikade uurimine ja hoidmine on seetõttu Koja eriline hool. Pyhapaikade haldamise heade tavade juurutamiseks teeb koda koostööd Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (http://www.iucn.org/about/work/programmes/social_policy/sp_themes_sns2/), Delose algatuse (http://med-ina.org/delos/) ning Looduslike Pyhapaikade Algatusega (http://sacrednaturalsites.org/).
¬-  Koda algatas 2004. a Kultuuriministeeriumi looduslike pyhapaikade arengukava koostamise ning osales aastatel 2008-2012 selle rakendamises. Praegu osaleb koda pyhapaikade riikliku arengukava uue tegevuskava koostamises. Koja esindaja kuulub arengukava juhtnõukogusse ja Tartu Ülikooli looduslike pyhapaikade keskuse ekspertryhma.

- Koda tegeleb koos teadus- ja uurimisasutustega looduslike pyhapaikade uurimisega. 2013. a korraldas koda Tartumaa Võnnu kihelkonna pyhapaikade uuringu (ilma arengukava toetuseta). Varem on koda osalenud Põlva, Kuusalu ja Muhu kihelkonna pyhapaikade uurimises

- Koda osaleb koos Tartu Ülikooli looduslike pyhapaikade keskuse ja Hiite Maja Sihtasutusega looduslike pyhapaikade andmekogu (http://andmekogu.hiis.ee/) loomises ning looduslike pyhapaikade uuringutes.

- Aitame jõudumööda kohalikku rahvast, kes tahab oma pyhapaikasid ja pärandmaastikku hoida. Kunda Hiiemäe kaitsel saime Riigikohtus võiduka lahendi. Kautjala Taaritammemäe ehitus õnnestus mujale suunata. Päevakorras on endiselt Taevaskoja, Palukyla hiiemäe, Ebavere hiiemäe, Maardu Hiiemetsa jt pyhade paikade kaitsmine.

- Pyhapaiku ja usuvabadust puudutavates kysimustes nõustab koda riigi- ja omavalitsusasutusi. 2011. aastal andis koda KIKi toel välja rahvusvahelise looduskaitseliidu juhendi (http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=4422&op=lugu) looduslike pyhapaikade haldamise kohta ning korraldas selle tutvustamiseks ametlikele ja huvilistele teabepäevade sarja.

- Koda jätkab oma võrgulehel looduslike pyhapaikade kaitset taotlevale pöördumisele toetuse kogumist (http://www.maavald.ee/hiied/). Tänaseks on sellega võrgus ja paberil liitunud juba yle 7000 inimese.

- Koda otsib tänavu seitsmendat korda Hiie sõpra (http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=4834&op=lugu) ja tunnustab teda talve hakul pidulikul Hiie väe syndmusel. Varem on Hiie sõbraks kuulutatud Repniku Kanepkaula kivi kaitsjad Helmi Kaljurand, Tambet Torpan ja Tarmo Kasikov, ristipuude hoija Marju Kõivupuu, Maardu Hiiemetsa hoidja Jaanus Hiis, Lehmja hiietammiku hoidja Mari-Ann Remmel, Rapla kihelkonna Palukyla hiiemäe hoidjad Lembi Välli, Arvi Sepp ja Toivo Sepp ning Muhumaa pyhapaikade hoidja Martin Kivisoo.

- Koda korraldab tänavu seitsmendat korda ka Maavalla hiite kuvavõistlust (http://www.maavald.ee/kuvad/?tee=algus&kuvad=18). Põliste pyhapaikade kuvasid saab võistlusele saata kuni 31.10 ning võitjate autasustamine toimub Hiie väe syndmusel.

- Aastate jooksul on Koda korraldanud maausu ja pyhapaikade alaseid loenguid paljudes linnades ja kylades. Pyyame huviliste kutsetele vastata ka edaspidi.

- Metsa, põlisrahva ja pyhapaikade kaitsel osaleb koda Eesti FSC säästva metsanduse standardi (http://www.fsc.ee/eestifsc.html) väljatöötamisel ning on selleks yhinenud Hea Metsanduse Koja MTÜga.

- Koda väärtustab põliste koduloomade ja taimesortide hoidmist ning on yhinenud Maadjas MTYga (https://sites.google.com/site/maadjasmtu/).

- Tänavu ilmub koja väljaandel 37. korda maarahva pyhi ja ajaarvamist tutvustav sirvikalender (Maavalla kalender 10228). Käesoleva aasta kalendriga saab tutvuda siin http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=5013&op=lugu.

- Maavalla koja uudiskiri (teabelist), võrguleht ning näoraamatu (facebooki) (www.facebook.com/maavald) leht koondavad ja vahendavad nii meie kui teiste põlisrahvaste ja usuvabadusega seotud uudiseid ja lugusid. Uudiskirjaga saab iga huviline liituda koja võrgulehel.

- Maavalla koja kodulehel leiab lähemat teavet rahvakalendri tähtpäevadest, pyhapaikadest, usuvabadusest ja muust, mis põlisrahvastele oluline.
 

Maavalla Koja juhatus