[text]
Täna on

2bd8948a995ee5c5189de6470abd3ad7_w320.jpgSeekordsed Riigikogu valimised on esimesed, kus kõik parlamendierakonnad lubavad oma valimisprogrammis midagi looduslike pyhapaikade heaks ära teha. Uurime, milline on pyhapaikade olukord ja mida täpsemalt lubavad erakonnad pyhapaikade päästmiseks ette võtta.


Hiite kaardistamine on eeskätt alarahastamise ja ametkondade pidurdustöö tõttu veninud 10 aastat. Täna on unustamise tõttu otseses hävimisohus kuni 3000 looduslikku pyhapaika. Eelmisel kevadel looduslike pyhapaikade eksperdinõukogus valminud uuendatud tegevuskava kohaselt maksab pyhapaikade kaardistamine ligikaudu 5 miljonit eurot. Seda on oluliselt vähem, kui on maksnud ainuyksi Tartu Pauluse kiriku remont.

2014. aastal Reformierakonna juhitud Kultuuri- ning Keskkonnaministeerium, KIK ja Hasartmängumaksu nõukogu ning Sotsiaaldemokraatide juhitud Põllumajandusministeerium jätsid tähelepanuta kõik pyhapaikade kaardistamiseks mõeldud rahastamistaotlused. Ka 2015. a Riigieelarvest ja selle katuserahade osast ei pidanud vajalikuks looduslikke pyhapaiku toetada ykski Riigikogus esindatud erakond.

Eelmisel sygisel valminud avaliku arvamuse uuringust selgus, et 86% Eesti elanikest soovib, et riik tagaks hiite ja teiste looduslike pyhapaikade säilimise ning 74% leidis, et riik peaks hiisi ja kirikuid rahastama võrdselt. 33% vastanuist lubas eelolevatel Riigikogu valimistel eelistada hiiesõbralikke kandidaate ja erakondi.

Mida siis erakonnad lubavad?

Keskerakond on oma lubadustes kõige napisõnalisem. Erinevate kultuuri- ja spordiprogrammide loetelus lubatakse jätkata  looduslike pyhapaikade säilitamisega.

Sotsiaaldemokraadid on mõnevõrra selgesõnalisemad. Keskkonna- ja looduskaitse osas lubavad nad:
- "Toetame ajalooliste looduslike pühapaikade kaardistamist riiklikult ja tagame hiite säilimise."

Reformierakond kirjutab pyhapaikadest programmi rahvusliku mälu ja keskkonna osas. Lubatakse:
- toetada looduslike pyhapaikade (hiite) arvelevõtmist;
- algatada uus arengukava looduslike pyhapaikade väärtustamiseks;
- kaardistada tulevaste põlvede jaoks Eesti ajaloolised pyhapaigad.

IRL on oma lubadustes kõige yksikasjalikum.
Erakonna valmisprogrammi keskkonna osas seisab: "Looduslikud pühapaigad on Eesti maastike, kultuuri ja identiteedi olemuslik osa. Paljude pühapaikade asukohti teavad veel vaid kohalikud vanad inimesed, sest ajalugu on eestlasi pillutanud ja suurtootmine maastikke muutnud. Tänastel kogukondadel ja laiemal üldsusel on õigus teada, kus asuvad looduslikud pühapaigad, seetõttu tuleb need üles otsida ja tulevaste põlvede jaoks kaardistada."

Eestlaste mälupoliitika osas lubatakse:
- "Toetame ajalooliste pühapaikade programmi rahastamist riigieelarvest  eesmärgiga hiied ja teised pühapaigad tähistada ning korrastada."

Eestimaa Rohelised on praegu Riigikogus esindamata erakondadest ainus, kes oma valimisprogrammis looduslikke pyhapaiku puudutavad. Lubatakse:
- "Leiame raha looduslike pühapaikade kaardistamiseks.

- Pakume kaardistatud ja hooldatud looduslike pühapaikade omanikele maksusoodustusi ja toetusi."

Loodame, et kõik erakonnad oma lubadused ka täidavad, olgu siis koalitsioonis, opositsioonis, või Riigikogust ja valitsusest väljaspool.

Mida on erakonnad seni ära teinud?

Reformierakond
- Eraldas aastatel 2008-2012 enda juhitud Kultuuriministeeriumi algatusel looduslike pyhapaikade arengukava vajadustest 3,81%
- Aastatel 2013-2014 keeldus jätkamast looduslike pyhapaikade arengukava.
- Võttis 2014. a menetlusse muinsuskaitseseaduse muudatuse, millega on kavas luua looduslike pyhapaikade mälestise liik.

IRL
- Eraldas aastatel 2008-2012 Riigikogu katuserahana ning enda juhitud regionaalministri byroo algatusel looduslike pyhapaikade arengukava vajadustest 3,7%
- Moodustas 2011. a Riigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhma ja juhtis selle tegevust.

Rohelised
- Eraldas katuserahast 2010-2011. a looduslike pyhapaikade arengukava vajadustest 8,05%.
- Algatas Riigikogu infotunnis pyhapaikade teemal järelepärimisi ning tellis ylevaate pyhapaikadest Eesti ja välisriikide õigusruumis.

Keskerakond
- Moodustas 2006. a valitsuses olles Kultuuriministeeriumi looduslike pyhapaikade arengukava koostamise tööryhma.



Terviklikud väljavõtted valimisprogrammidest

REFORMIERAKOND
Eesmärk 3, Rahvusliku mälu hoidmine ja edasiandmine järgmisele põlvkonnale. lk 47

- toetab looduslike pühapaikade (hiite) arvelevõtmist. Algatame uue arengukava looduslike pühapaikade väärtustamiseks.

Eesmärk 5: Suurem keskkonnateadlikkus. Inimene oskab ja tahab hoida seda, mida ta tunneb. Mida rohkem ja paremini.
Eesti inimesed teavad ja tunnevad Eesti loodust, seda rohkem oskavad nad seda väärtustada ja hoida ning seda vähem on riiklikel ametitel vaja täiendavate reeglite või keeldude kehtestamisega sekkuda. Ajakohane loodusharidus on järgmise viie aasta jooksul üks olulisemaid keskkonnapoliitika valdkondi.

Reformierakond:
kaardistab tulevaste põlvede jaoks Eesti ajaloolised pühapaigad
http://reform.ee/FB/Valimisprogramm_2015_web.pdf


SOTSIAALDEMOKRAADID
Keskkonna- ja looduskaitse
3. Toetame ajalooliste looduslike pühapaikade kaardistamist riiklikult ja tagame hiite säilimise.

http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2015/01/SDE-valimisprogramm-2015.pdf


IRL
Looduskeskkonna hoidmiseks teeme järgmist.
1) Looduskaitse peab liikuma paberilt loodusesse koostöös kohalike kogukondadega. Loodust ei kaitse direktiivid ega seadused, vaid inimesed oma teadmiste, tegevuse ja suhtumisega. Parim looduskaitsja on teadlik kohalik kogukond. Looduslikud pühapaigad on Eesti maastike, kultuuri ja identiteedi olemuslik osa. Paljude pühapaikade asukohti teavad veel vaid kohalikud vanad inimesed, sest ajalugu on eestlasi pillutanud ja suurtootmine maastikke muutnud. Tänastel kogukondadel ja laiemal üldsusel on õigus teada, kus asuvad looduslikud pühapaigad, seetõttu tuleb need üles otsida ja tulevaste põlvede jaoks kaardistada.
http://www.irl.ee/mida-me-teeme/looduskeskkond

Eestlaste hoidmisest
Mälupoliitika
Toetame ajalooliste pühapaikade programmi rahastamist riigieelarvest  eesmärgiga hiied ja teised pühapaigad tähistada ning korrastada.
http://www.irl.ee/mida-me-teeme/eestlaste-hoidmisest



KESKERAKOND
Kultuur ja sport
17. Jätkame looduslike pühapaikade säilitamise, pühakodade ja mõisakoolide renoveerimise programme.
http://www.keskerakond.ee/files/Keskerakonna_valimisplatvorm_2015__aasta_Riigikogu_valimisteks.pdf


EESTIMAA ROHELISED
Ehe loodus
8. Kaitseme inimese kui ühe liigi elukeskkonda, väärtustades lisaks looduslikule ka sotsiaalset ja vaimset keskkonda. See puudutab muuhulgas ka inimeste tegevusest mõjutatud poollooduslikke piirkondi ning inimese loodud tehiskeskkondi, näiteks hiied, miljööväärtuslikud alad jms. Leiame raha looduslike pühapaikade kaardistamiseks.

9. Pakume kaardistatud ja hooldatud looduslike pühapaikade omanikele maksusoodustusi ja toetusi.
http://www.erakond.ee/index.php/riigikogu-valimised-2015/99-riigikogu-valimiste-programm-2015


Kuva: Riigikogu looduslike pyhapaikade teabepäeval kylastati eelmisel kevadel Maardu Hiiemetsa