[text]
Täna on

Nurga ristimets 2020
Nurga ristimets 2020
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja pressiteade 5.3.2021

Eesti põlisrahvast esindava Maavalla Koja hinnangul kahjustab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) järjepidevalt looduslikke pyhapaiku ja rikub nii säästva metsanduse FSC sertifikaadi saamisel võetud lubadusi.

Eesti maausulisi yhendav Maavalla Koda esitas kaebuse säästva metsanduse FSC sertifikaate väljastavale rahvusvahelisele organisatsioonile Preferred by Nature, seades kahtluse alla RMK-le antud sertifikaadi.

Otseselt on kaebus ajendatud Partsimõisa ristimändide raiumisest möödunud aasta jõulude ajal, kuid loetleb veel 24 ristipuude hävitamise juhtumit aastatest 2002–2020.

„Hoolimata RMK korduvatest kinnitustest, et nemad ristipuid ei raiu, on RMK meile teadaolevalt raiunud viimase kahekymne aasta jooksul ristipuid ja ristimetsi vähemalt 25 korral,“ ytles Maavalla Koja vanem Madis Iganõmm. „Maavalla Koja hinnangul ei tohiks RMK edaspidi myya oma toodangut FSC säästva metsamajanduse sertifikaadiga, kuna sellega eksitatakse otseselt tarbijaid ning kahjustatakse FSC sertifikaadi mainet.“

Säästva metsanduse FSC sertifikaat võimaldab RMK-l myya puitu Euroopas ja mujal maailmas yha suuremale ringile ostjatele, kelle jaoks on oluline puidu päritolu kestlikult ja vastutustundlikult majandatud metsadest. FSC sertifikaadiga organisatsioonil on muu hulgas kohustus vältida looduslike pyhapaikade, sealhulgas ristipuude kahjustamist.

„Lõuna-Eesti matusekombed koos kadunu mälestuseks ristide lõikamisega elavatesse puudesse ehk ristipuudesse on Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu kaudu UNESCO vaimse kultuuripärandi konventsiooni raames kaitse all,“ ytles Maavalla Koja vanem Madis Iganõmm. „Kuid Riigimetsa Majandamise Keskus on looduslikke pyhapaiku ja nende seas ristipuid kahjustanud ja hävitanud pikka aega.“

Kahjustatud ja hävitatud ristipuude ja ristimetsade hulgas on nii neid, mis on elektroonilisele kaardikihile kandmata kui ka neid, mis on kantud kaardikihile ja mille kohta RMK on saanud metsateatist esitades automaatteavituse koos soovitusega säilitada ristipuud või ristimetsad koos ymbritseva puhvertsooniga. Mitmeid juhtumeid on kajastanud ajakirjandus.

Maavalla Koda leiab, et sertifikaadi väljastaja NEPConi senised auditite käigus RMK-le määratud sanktsioonid on olnud rikkumiste ulatust arvestades symboolse iseloomuga ja pole rikkumisi peatanud. Seetõttu tuleks RMK jätta ilma sertifikaadist, mille tingimusi ta ei täida.

Eesti omausulisi yhendava Maavalla Koja yks eesmärke on põlisrahva loodususu avaldumiseks vajaliku vaimse ja materiaalse kultuuri ning looduskeskkonna hoidmine, uurimine ja tutvustamine avalikes huvides. Maavalla Koda on nii rahvusvahelise Forest Stewardship Councili (FSC) kui ka FSC Eesti ametliku partnerorganisatsiooni Hea Metsanduse Koja liige.

Rahvusvaheline Metsahoolekogu (Forest Stewardship Council, FSC) yhendab eri huviryhmi yle ilma, et töötada nende koostöös välja vastutustundliku metsamajandamise standardeid. FSC-l on yle 800 liikme rohkem kui 70 riigsi.

FSC missioon on edendada maailma metsade majandamist keskkonnahoidlikul, yhiskonnale kasulikul ja majanduslikult elujõulisel viisil. FSC tegevus aitab säilitada metsade elurikkust, hoida ja edendada looduslikke kooslusi ja kõrge kaitseväärtusega metsi, kaitstes muu hulgas põlisrahvaste õigusi.


Kaebus RMK kui FSC sertifikaadiga metsamajandaja peale seoses Partsimõisa ristimändide (looduslik pühapaik) raiumisega

Lisa 2. RMK poolt varasematel aastatel raiutud ristipuud ja -metsad (nimekiri ei ole täielik)

Selgitus nimekirja juurde.

Nimekirja on kantud nii lõplikult hävitatud ristipuud ja -metsad kui ka need juhud, kui a) suuremast ristimetsast on maha lõigatud üks osa; b) raie käigus on raielangile alles jäetud mõni üksik ristipuu. Viimasel juhul ei saa ristipuud või -metsa lugeda säilinuks mitmel põhjusel. Esiteks on lageda peale jäetud ristipuud tuulehellad ja pahatihti murduvad varsti pärast raiet. (Sama juhtub ka siis, kui ristimetsast jäetakse tee äärde alles liiga kitsas riba –nt Aarna ristipuud –, aga neid juhtumeid ei ole nimekirja kantud.) Teiseks ei täida selline koht enam kombetäitmise funktsiooni –reeglina ei lõigata uusi riste nendele üksikutele puudele vaid kohta, kus mets on alles.

Ristipuude ja -metsade nimed on võetud Maa-ameti ristipuude kaardikihilt (https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ristipuud). Nende varem hävitatud ristipuude ja -metsade puhul, mida kaardikihile enam ei kantud, on kasutatud enim levinud nime (nt Rauskapalo).

Nimekirja koostamisel on kasutatud Ahto Kaasiku ülevaadet rüüstatud pühapaikadest (https://hiis.ee/images/files/ryystatud_pyhapaigad_2018.pdf) ja Marju Kõivupuu ekspertabi.

1. 2002-2004 Tõrvapaluristimännid (kü 69701:003:0600)–http://www.umaleht.ee/umaarhiiv/200443/uudis.htm

2. 2005 Rosma ristimets (kü 61903:001:0175) –https://www.postimees.ee/1476015/polva-valla-ristipuud-langesid-teelaienduse-ohvriks

3. 2006-2007 Tinnipalu ristimänd 2 (kü 91701:001:0783)

4. 2008-2009 Soevariku ristilehised (kü 11701:004:0396)

5. 2008-2009 Piirivariku ristimets (kü 84301:004:0690)

6. 2008-2009 Krigulipalu ristipuud (kü 86501:002:0760)

7. 2009-2010 Paalimõtsaristimänd 2 (kü 76701:001:0460)

8. 2009-2010 Loko ristpuud (kü 28502:004:0644)

9. 2010-2011 Tüürälaane ristipuu (kü 28501:003:0814)

10. 2010-2011 Saru ristimets (86501:002:0760, eraldis 15)

11. 2011 Matsi ristimänd (kü 69701:002:0086)

12. 2012-2013 Kanariku ristipuud (kü 61901:001:1086)

13. 2013-2014 Kasvandumäe ristipuud (kü 28501:003:0923)

14. 2014 Rauskapalu ristimets (kü 84301:004:0670) –https://www.ohtuleht.ee/590523/folklorist-uskumatu-kultuuritus;http://vana.umaleht.ee/index.php?leht=7195&keel=265

15. 2014-2015 Tüürälaane ristipuud (kü 28501:005:0741)

16. 2015-2016 Paalimõtsa ristimänd 1(kü 76701:001:0460)

17. 2015-2016 Soevariku ristimänd (kü 11701:004:0350)

18. 2015-2016 Piirivariku ristimets (kü 84301:004:0690)

19. 2016 Lajavangu ristimänd 2 (kü 28501:003:0921)

20. 2017 Soevariku ristikuusk 2 (kü 11701:004:0350)

21. 2018 Hinovariku ristipuud (kü 28501:004:0814) –http://lounaleht.ee/?page=1&id=24869;https://www.postimees.ee/6421241/marju-koivupuu-ristipuudest-osale-uhiskonnast-on-loodus-pelgalt-ressurss-mida-tuleb-tarbida-teiste-jaoks-aga-mitmekihiline-vaartus

22. 2018-2019 Ristimännid Erastvere-Sillaotsa teel, ristikuusk Erastvere-Sillaotsa teel (28501:003:0813)

23. 2019 Tinnipalu ristimänd 1 (kü 91701:001:0783)

24. 2020 Toolamaa ristipuud (kü 70703:001:0120) –https://bioneer.ee/eesti-sai-%C3%BChe-p%C3%A4rimusliku-terviseallika-v%C3%B5rra-rikkamaks

25. 2020 Partsimõisa ristimännid (kü 62201:001:0768) –https://leht.postimees.ee/7146740/hingepuud-laksid-rmk-sae-alla

 

Kuva: 2020. a alguses rüüstas RMK Räpina kihelkonna Nulga külas asuva ristimetsa. Pooled ristipuud raiuti maha ja allesjäänud jäeti ilma vajaliku turvaribata tuulte meelevalda.