[text]
Täna on

Maavalla Koja pressiteade

14. II 2002

Kirikute ja koguduste seadus diskrimineerib maausulisi


12. veebruaril Riigikogus vastu võetud Kirikute ja koguduste seadus diskrimineerib taara- ja maausulisi. Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda taotleb presidendilt seaduse tagasilükkamist ja on informeerinud sellest ka Riigikogu õiguskomisjoni ning Siseministeeriumi usuasjade osakonda.

Seaduse § 7 sätestab usuliste ühenduste kohustuslikud nimetäiendid - ”kirik”, ”kogudus”, ”koguduste liit” ja ”klooster” - ning välistab omanimede kasutamise võimaluse.

Põhjendus, et niisugune täiendite piiramine väldib seaduserikkumist ning takistab mitteusulistel ühendustel end usulisena registreerimast, ei pea paika. Seaduserikkujail on ükskõik, kuidas nad kasusaamise eesmärgil moodustatud pseudo-usuühinguid nimetavad. Probleeme tekib hoopis mittekristlikel usuühendustel, kes usulistel põhjustel ei saa end ei kirikuks, koguduseks ega kloostriks nimetada.

Kui seadus 2002.a. 1. juulil jõustub, järgneb sellest loogiliselt Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja likvideerimine registreeritud usuühendusena. Samuti kaob nii taara- kui maausulistel võimalus luua uusi usuühinguid.

Maavalla Koja seisukoht on, et kõik seadusega lubatud nimetäiendid on kristlikud ja seega maa põlisrahva pärimusest lähtuvatele maausulistele ja taarausulistele vastuvõetamatud. Sõna “kogudus” tähendab ajalooliselt eesti keeles üldse kristlikku ühendust.

Maavalla Koja Vanem Andres Heinapuu kommenteeris: “See on räige Põhiseaduse ja usuvabaduse rikkumine. Juhul kui president kuulutab Kirikute ja koguduste seaduse Riigikogus vastuvõetud kujul välja, oleme sunnitud selle vaidlustama õiguskantsleri juures. Kui ei õnnestu õiglust ja kõikide usundite võrdset kohtlemist saavutada siseriiklikult, oleme valmis oma usuvabaduse kaitsel pöörduma Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja Eesti Vabariigis usulise ning kultuurilise enesemääramise probleemi teadvustamiseks ka ÜRO põlisrahvaste koostöökogude poole”.