[text]
Täna on

Kohustusliku usuõpetuse vastu

Andres Heinapuu
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja vanem

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda on asutamisest saadik (1995) olnud kohustusliku usuõpetuse vastu Eesti üldhariduskoolides. Praeguseks on usuõpetus küll ümber nimetatud religiooni-õpetuseks ning õppekava on parandatud usulise sallivuse suunas, kuid see ei muuda siiski asja olemust.

Kristlike konfessioonide esindajatest koosnev religiooniõpetuse ainekomisjon püüab Eesti koolides kohustuslikuks teha just nimelt usuõpetust, mitte maailmavaateõpetust või kõiki maailma religioone tutvustavat religiooniõpetust. Niisuguse usuõpetuse koolidesse kohustuslikuna toomise vastu on nii Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda kui Usuliste Ühenduste Ümarlaud teinud tänavu mitu avaldust ning Maavalla Koja liikmed on kirjutanud sellest ka mitu artiklit.

Viimati väljendasid eitavat suhtumist religiooniõpetuse kohustuslikuks muutmise vastu Maavalla Koja ja Eesti Islami Koguduse esindajad usuõpetajate liidu aastakoosolekul 17. märtsil Viljandis.

Siiski levitab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik oma kodulehel jätkuvalt valeteavet, nagu oleks Usuliste Ühenduste Ümarlaud nõus kohustusliku religiooniõpetusega. 2. aprilli Postimees aga läheb veel kaugemale, väites, nagu oleks ümarlaud religiooniõpetuse ainekava heaks kiitnud.

Maavalla Koda ja Usuliste Ühenduste Ümarlaud peavad religiooniõpetuse sisseviimist Eesti koolidesse kohustusliku õppeainena enneaegseks. Meil puudub vastava kvalifikatsiooniga õpetajate kaader, kes oleks suuteline jagama õpilastele tasakaalustatud teavet muudegi usundite kohta peale kristluse.

Praegused religioonipedagoogid pärinevad neljast kristlikust õppeasutusest ning kristlikku teoloogiat õpetavast Tartu Ülikooli usuteaduskonnast. Oma täielikku ebakompetentsust nii budismi kui islami küsimustes demonstreeris ainenõukogu esimees Pille Valk Viljandis toimunud usuõpetajate aastakoosolekul.

Napib ka õpikuteks sobivat eestikeelset kirjandust. Seepärast leiavad Eestis registreeritud mittekristlikud usuühingud, et religiooniõpetuse kohustuslikuks muutmise asemel tuleks suurendada religioonide kohta antava info mahtu teiste ainete õppekavades.

Eriti inetu on, et religiooniõpetust püütakse Eesti koolides kohustuslikuks teha lausvalede ja pisipettuste abil. Kuidas niimoodi kooli sokutatud õppeaine õpilaste kõlbelisele arengule mõjuks, pole päris selge.

Lisaks on Postimehe artiklis esitatud Usuliste Ühenduste Ümarlauas osalevate usundite nimekiri puudulik. Ümarlauda kuuluvad baha’i-usulised, budistid, judaistid, krishnaiidid, muhamedlased ning taara- ja maausulised.


Postimees
Kirjad
Reede, 04.04.2003
http://www.postimees.ee/index.html?number=875&op=lugu&id=95731